Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Tidvis våd eng forekommer spredt over landet, men hyppigst i den vestlige del. Eksempler på naturtypen findes i Hanstholmreservatet i Thy, Sepstrup Sande og Harrild Hede i Midtjylland, Kallesmærsk Hede i Vestjylland, Urup Dam på Fyn og i Sengeløse Mose på Sjælland.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 6410.1. Tidvis våd eng er, med et samlet areal på 6.400 ha, en af de almindeligt forekommende lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at godt en tredjedel af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 6410.1). Ved genkortlægningen i 2010-2011 er det vurderet, at blot 2/3 af det oprindeligt kortlagte areal med tidvis våd eng i den atlantiske region levede op til naturtypens definitioner. Eksempelvis er godt 20 ha med tidvis våd eng på Klosterheden (habitatområde 224) genkortlagt som våd hede i 2010-2011, og ved en ekstraordinær kortlægning af Harrild Hede (habitatområde 64) i 2008 blev arealet med tidvis våd eng ændret fra 195 til blot 4 ha. Til gengæld er der kortlagt et større areal med naturtypen i den kontinentale region, og det har samlet ført til en 9 % forøgelse af det skønnede areal med tidvis våd eng for hele landet.

Tabel 6410.1 Udbredelsesområde og areal for tidvis våd eng (6410) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 13.500 13.500 29.600 29.600 43.100 43.100
Areal i alt, afrundet (ha) 1.800 1.100 4.600 5.900 6.400 7.000
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 603 409 1.778 1.979 2.381 2.387
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 34 37 39 34 37 34