Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dynamik og tilgroning

Tørt kalksandsoverdrev er en ekstremt lys- og varmekrævende naturtype, og i optimal tilstand er vegetationen åben med blottet bund med mulighed for regeneration af de lavtvoksende pionerarter, der er knyttet til dette levested. Naturtypen er påvirket af en række forskellige dynamiske processer, der bidrager til at holde vegetationen lav og åben. Tørt kalksandsoverdrev forekommer typisk på skrænter ved kysterne, og derfor sker der både nedskridninger og fjernelse af biomasse ved græsning. Modsat vil en næringsbelastning øge biomasseproduktionen og føre til en højere og tættere overdrevsvegetation.

Indikatorer

Den naturlige dynamik og tilgroningsgraden på tørt kalksandsoverdrev er i NOVANA programmet dokumenteret ved dækningen af vedplanter og bar jord, vegetationens højde samt forekomsten af græsning, der alle afspejler vegetationens struktur og mængden af biomasse.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Vedplantedækningen er generelt meget lav på de overvågede overdrev med en gennemsnitlig dækning på 3-4 % for lave og høje træer og buske. I to ud af tre prøvefelterne er der således ingen vedplanter, og en meget beskeden andel af overdrevsarealet er massivt tilgroet med høje træer og buske. Det tyder på, at vedplanterne findes som enkeltstående buske og træer eller i mindre grupper. De hyppigste vedplanter på tørt kalksandsoverdrev er slåen, glat hunde-rose, éngriflet hvidtjørn og blågrøn rose.

Den gennemsnitlige vegetationshøjde er omkring 10 cm, og i godt 10 % af prøvefelterne er vegetationsdækket højere end 20 cm.

I gennemsnit er 10 % af jordoverfladen på tørt kalksandsoverdrev blottet og vegetationsløs, hvor nye arter og individer kan spire frem fra frøbanken og etablere sig. I tre ud af fem felter er der en sluttet vegetation uden blottet bund.

Der er registreret tydelige tegn på græsning i en fjerdedel af prøvefelterne, hvilket er væsentligt mindre end de øvrige overdrevstyper.

Udvikling

Der er et signifikant fald i vegetationshøjden på 0,3 cm og en stigning i forekomsten af græsning på 2 % om året, mens der ikke er signifikante ændringer i de øvrige indikatorer for naturtypens dynamik og tilgroningsgrad.

Geografiske mønstre

I den sjællandske region er græsning langt mere udbredt end i Østjylland. Dækningen af bar jord er desuden større i Østjylland.

Overvågningsdata viser, at der er en signifikant højere dækning af lave vedplanter inden for habitatområderne end uden for, mens der ikke er signifikant forskel på de øvrige indikatorer for naturtypens dynamik og tilgroningsgrad.

Sammenfatning

Vegetationen på tørt kalksandsoverdrev er åben og lav, selvom den kun undtagelsesvis græsses. Der er observeret en stigning i græsningsfrekvensen, og et fald i den gennemsnitlige vegetationshøjde gennem perioden, og begge dele bør opfattes som gunstigt.


Tørt kalksandsoverdrev er en ekstremt lys- og varmekrævende naturtype, og i optimal tilstand er vegetationen åben med blottet bund med mulighed for regeneration af de lavtvoksende pionerarter, der er knyttet til dette levested. Kobberhage set fra søsiden.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST