Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Overvågningsdata viser, at bøg på kalk er en basisk og relativt næringsrig skovtype. Bøg på kalk består af tæt bøgeskov, og skovene er præget af forstlig drift med en begrænset vedplantediversitet, få store træer, få levende træer med hulheder og råd og en lav mængde dødt ved. I forhold til de øvrige skovtyper rummer naturtypen dog relativt megen dødt ved.

Udvikling

Der er tegn på en forværring af tilstanden i bøg på kalk i perioden 2007-2016. Således viser overvågningsdata et signifikant fald i antal arter i 5 m cirklerne, ligesom der er tegn på, at skovene er blevet en smule mørkere, idet kronedækningen er steget, og den gennemsnitlige indikatorværdi for lys er faldet i perioden. Denne udvikling må betegnes som ugunstig i en skovtype, som er et vigtigt levested for planter og dyr knyttet til lysåbne skove på kalkrig bund.

Geografiske mønstre

De overvågede skove findes i den sjællandske, østjyske og nordjyske region, mens der ikke er udlagt overvågningsstationer i Vestjylland. Overvågningsdata viser, at der er nogen forskel på tilstanden i de tre regioner. I den østjyske og fynske region, hvor der er flest overvågningsstationer, er vegetationen mere rig på arter, både hvad angår det samlede antal arter, antal arter af vedplanter og antal insektbestøvede vedplanter, men der er færre skovindikatorarter end i de to andre regioner. Den gennemsnitlige indikatorværdi for lys peger endvidere på, at der trænger mere lys ned til bundvegetationen. De nordjyske skove er rigere på skovindikatorarter, og der er færre stammer og flere store træer, men samtidig mindre dødt ved. På Sjælland og øer er der væsentligt færre levende træer med mikrohabitater i form af hulheder eller rådne partier. Der er for få registreringer af de jordbundskemiske målinger i den nordjyske og sjællandske region til en regional sammenligning.

En tredjedel af overvågningsstationerne for bøg på kalk ligger inden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at der er signifikant færre invasive arter inden for habitatområderne end uden for. Der er en signifikant større mængde samlet dødt ved, liggende dødt ved og nedbrudt dødt ved. I skovene inden for habitatområderne er der signifikant flere træer og buske med en diameter over 10 cm og en større kronedækning, hvilket tyder på, at skovene er lidt mørkere. Der er ikke signifikant forskel på de øvrige indikatorer for bøg på kalk.