Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Bøg på kalk er en sjælden naturtype, der findes hvor jordbunden er meget kalkrig (inkl. plastisk ler). Naturtypen findes udelukkende i den kontinentale region.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 9150.1. Bøg på kalk er, med et samlet areal på 600 ha, en af de mindst udbredte skovtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 50 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 9150.1).

Tabel 9150.1. Udbredelsesområde og areal for bøg på kalk som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 9.200 3.500 9.200 3.500
Areal i alt, afrundet (ha) 600 600 600 600
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 305 304 305 304
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 50 50 50 50