Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Overvågningsdata viser, at vegetationen i bøg på mor med kristtorn generelt er artsfattig og præget af surbundsvegetation. Bøg på mor med kristtorn består af tæt bøgeskov, og skovene er præget af forstlig drift med en begrænset vedplantediversitet, få store træer, få levende træer med hulheder og råd og en lav mængde dødt ved. I forhold til de øvrige skovtyper rummer naturtypen dog relativt mange store træer og relativt meget dødt ved.

Udvikling

Der er tegn på forandring af tilstanden i bøg på mor med kristtorn i perioden 2007-2016, men ændringerne peger både i positiv og negativ retning. Således viser overvågningsdata et fald i antal plantearter og i udbredelsen af laver, men også en stigning i antallet af skovindikatorarter. Der er endvidere en stigning i mængden af både stående og liggende dødt ved, men der er også tegn på, at skovene er blevet en smule mørkere, idet kronedækningen er steget i perioden.

Geografiske mønstre

De overvågede skove findes primært i den østjyske og fynske region, på få stationer i den nordjyske og den vestjyske region og mangler i den sjællandske. Overvågningsdata viser, at der er nogen forskel på tilstanden i de tre regioner. I den østjyske og fynske region er registreret færre stammer, flere store træer og flere træer med rådnende partier end i de to andre jyske regioner. Skovene i den nordjyske region har færre skovindikatorarter samt en mindre andel af næringselskende arter i vegetationen. Der er endvidere registreret flere træer med hulheder, og den lavere kronedækning og lavere dækning af høje vedplanter peger på, at skovene er mindre mørke end i de to andre regioner. I den vestjyske region er vegetationen mere artsrig, idet der er registreret flere arter generelt, flere arter af vedplanter, buske og insektbestøvede vedplanter samt flere skovindikatorarter. Der er også en mindre mængde dødt ved og færre hulheder i træerne. Der er for få registreringer af de jordbundskemiske målinger i den nordjyske og vestjyske region til en regional sammenligning.

Overvågningsdata viser, at der nogle forskelle på tilstanden inden for og uden for habitatområderne. Der er således registreret signifikant færre arter generelt, færre arter af buske samt færre arter af insektbestøvede vedplanter inden for habitatområderne end uden for, mens antallet af skovindikatorarter er signifikant større. I skovene inden for habitatområderne er de næringselskende arter mindre udbredte i vegetationen, mens pH i jordbunden er signifikant lavere. Endelig er skovene mindre mørke med en mindre kronedækning og en lavere dækning af lave og høje vedplanter. Der er ikke signifikant forskel på de øvrige indikatorer for bøg på mor med kristtorn.