Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Næringsstatus

Indikatorer

Næringsstatus i bøg på mor med kristtorn er i NOVANA-programmet dokumenteret ved jordbundens pH, basemætning og C/N-forholdet samt Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof.

Jordbundens surhedsgrad spiller en afgørende rolle for plantevæksten, den mikrobielle aktivitet samt en række kemiske og fysiske jordbundsegenskaber.

C/N-forholdet i jorden er en væsentlig indikator for eutrofieringsstatus og vigtig for at forudsige, hvornår kvælstofpåvirkning kan forventes at medføre forsuring og konkurrencebetingede ændringer i artssammensætning og vegetationsstruktur.

Jordens basemætning er et udtryk for andelen af udbyttelige basekationer i forhold til jordens ionbytningskapacitet (CEC). Andelen af basiske kationer (Ca2+, Na+, Mg2+, K+) i forhold til sure kationer (Al3+, H+, Mn2+ og Fe2+) afhænger af jordens pH, således at faldende pH medfører en faldende basemætning. Ved forsuring skiftes de ombyttelige baser i stigende omfang ud med brintioner. Basemætning er et godt mål for en jords evne til at modvirke forsuring som følge af atmosfærisk deposition, successionsprocesser, klimaforandring og naturpleje, der fjerner biomasse. Basemætningen afhænger af jordens indhold af ler og organisk stof, idet lerkolloider og organisk kulstof binder kationer. På de sandede kystnære jorde i det vestlige Danmark har nedfald af salte fra havet betydning for basemætningen. Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof er et udtryk for planternes næringspræferencer og dermed næringstilgængeligheden på levestedet integreret over en længere periode.

Resultater 2007-2016

Tilstand 2011-2016

Den gennemsnitlige pH målt i laboratorie på tørret jord udtaget fra morlaget i bøg på mor med kristtorn er i gennemsnit 3,3, og næsten alle målingerne ligger mellem 3 og 4. Surhedsgraden er således en smule lavere end i bøg på mor, noget lavere end i bøg på muld og væsentligt lavere end i bøg på kalk.

C/N-forholdet i den øverste del af jordbunden i bøg på mor med kristtorn er 18,1, hvilket er sammenlignelig med bøg på mor, men højere end i de øvrige bøgeskovstyper. Det er svært at fastsætte generelle tærskelværdier (eller tipping points), idet ratioen mellem jordbundens kvælstof og kulstof ikke udelukkende er korreleret med den atmosfæriske kvælstofdeposition, men også er stærkt afhængig af eksempelvis træarten, jordbundstypen, nedbrydningen af førnen og forekomsten af kvælstoffikserende planter (som i elle- og askeskove) (Cools m.fl. 2018, Thimonier m.fl. 2010).

Den gennemsnitlige basemætning i den øverste del af jordbunden i bøg på mor med kristtorn er 7,5, hvilket er marginalt lavere end i bøg på mor, men væsentligt lavere end i bøg på muld og især bøg på kalk. Det tyder på, at den sure jordbund har en meget begrænset evne til at binde basekationer (Ca2+, Na+, Mg2+, K+) og modvirke forsuring.

Den gennemsnitlige Ellenberg indikatorværdi for næringsstof i bøg på mor på kristtorn er 4,4, hvilket er kendetegnende for næringsfattige til moderat næringsrige levesteder. Der er en meget stor variation i den gennemsnitlige næringsværdi i de overvågede skove. De spænder fra relativt næringsfattig vegetation med almindelig røn, skovsyre, bølget bunke, mose-bunke, rød-gran, håret frytle, pille-star, hvid anemone, majblomst og dun-birk til en relativt næringsrig vegetation med stor fladstjerne, ahorn, hindbær, bredbladet mangeløv, almindelig gedeblad, ask og miliegræs.

Udvikling

Da der kun indsamles jordprøver til analyser af C/N-forhold og basemætning én gang i hver programperiode, har det ikke været muligt at analysere udviklingen i disse parametre i perioden 2007-2016. Der er ingen signifikante ændringer i de øvrige indikatorer for næringsstatus i bøg på mor med kristtorn.

Geografiske mønstre

De overvågede skove findes primært i den østjyske og fynske region og mangler i den sjællandske. Skovene i den nordjyske region har en mindre andel af næringselskende arter i vegetationen end i de to andre regioner. Der er for få registreringer af de jordbundskemiske målinger i den nordjyske og vestjyske region til en regional sammenligning.

To tredjedele af overvågningsstationerne for bøg på mor med kristtorn ligger inden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at de næringselskende arter er mindre udbredte i vegetationen, mens jordbundens pH er signifikant lavere inden for habitatområderne. Der er ikke signifikant forskel på de øvrige indikatorer for næringsstatus i bøg på mor med kristtorn.

Sammenfatning

Sammenlagt viser overvågningsdata, at bøg på mor med kristtorn generelt er præget af arter knyttet til næringsfattig og sur jordbund. Vi har ikke baselinedata for skovtypen, som kan bruges til at vurdere værdierne for næringsstatus i forhold til skovtypens naturlige variation.

Referencer

Cools, N., Vesterdal, L., De Vos, B., Vanguelova, E., Hansen K., 2018. Tree species is the major factor explaining C:N ratios in European forest soils. Forest Ecol. Manag. 311: 3-16.

Thimonier, A., Graf Pannatier, E., Schmitt, M., Waldner, P., Walthert, L., Schleppi, P., Dobbertin, M., Kräuchi, N., 2010. Does exceeding the critical loads for nitrogen alter nitrate leaching, the nutrient status of trees and their crown condition at Swiss Long-term Forest Ecosystem Research (LWF) sites? Eur. J. For. Res. 129: 443-461.