Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Overvågningsdata viser, at vegetationen i bøg på muld generelt er relativt artsfattig og præget af arter med præference for moderat næringsrige levesteder. Bøg på muld består af tæt bøgeskov, og skovene er præget af forstlig drift med en begrænset vedplantediversitet, få store træer, få levende træer med hulheder og råd og en lav mængde dødt ved. Naturtypen byder således på relativt få levesteder for typens mest sårbare arter (epifytter knyttet til lyse skove, skovlysningsarter og arter, som er knyttet til gamle træer og dødt ved).

Udvikling

Der er tegn på en forværring af tilstanden i bøg på muld i perioden 2007-2016. Således viser overvågningsdata et fald i artsrigdommen, idet antallet af plantearter og antal arter af vedplanter er gået tilbage i perioden. Der er til gengæld et signifikant fald i antal (andelen af prøvefelter) invasive arter i 5 m cirklerne. Overvågningsdata viser endvidere et fald i mængden af stående dødt ved, men også en tilsvarende stigning i mængden af liggende dødt ved, således at den samlede mængde dødt ved er uændret. Der er endvidere tegn på, at skovene er blevet en smule mørkere, idet kronedækningen er steget, og den gennemsnitlige indikatorværdi for lys er faldet i perioden.

Geografiske mønstre

Hovedparten af de overvågede skove findes i de to østlige regioner, og overvågningsdata peger på, at der er nogen forskel på tilstanden mellem de to regioner. Således er skovene i den sjællandske region rigere på arter, herunder også arter af vedplanter og insektbestøvede vedplanter, end skovene i den østjyske region. Der er dog registret flere buske og skovindikatorarter i den østjyske region. Der er en større tæthed af stammer i den sjællandske region, men flere store træer i den østjyske. Mængden af dødt ved, særligt stående dødt ved, samt forekomsten af hulheder er størst i den sjællandske region, mens forekomsten af partier med råd er størst i den østjyske region.

Overvågningsstationerne for bøg på muld er fordelt nogenlunde ligeligt inden for og uden for habitatområderne. Overvågningsdata viser, at der inden for habitatområderne er registreret signifikant færre invasive arter og færre levende træer med mikrohabitater i form af rådne partier. Der er ikke signifikant forskel på de øvrige indikatorer for bøg på muld.