Aarhus Universitets segl

Næringsstatus

Indikatorer

Næringsstatus i ege-blandskov er i NOVANA-programmet dokumenteret ved jordbundens pH, basemætning og C/N-forholdet samt Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof. Jordbundens surhedsgrad spiller en afgørende rolle for plantevæksten, den mikrobielle aktivitet samt en række kemiske og fysiske jordbundsegenskaber. C/N-forholdet i jorden er en væsentlig indikator for eutrofieringsstatus og vigtig for at forudsige, hvornår kvælstofpåvirkning kan forventes at medføre forsuring og konkurrencebetingede ændringer i artssammensætning og vegetationsstruktur. Jordens basemætning er et udtryk for andelen af udbyttelige basekationer i forhold til jordens ionbytningskapacitet (CEC). Andelen af basiske kationer (Ca2+, Na+, Mg2+, K+) i forhold til sure kationer (Al3+, H+, Mn2+ og Fe2+) afhænger af jordens pH, således at faldende pH medfører en faldende basemætning. Ved forsuring skiftes de ombyttelige baser i stigende omfang ud med brintioner. Basemætning er et godt mål for en jords evne til at modvirke forsuring som følge af atmosfærisk deposition, successionsprocesser, klimaforandring og naturpleje, der fjerner biomasse. Basemætningen afhænger af jordens indhold af ler og organisk stof, idet lerkolloider og organisk kulstof binder kationer. På de sandede kystnære jorde i det vestlige Danmark har nedfald af salte fra havet betydning for basemætningen. Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof er et udtryk for planternes næringspræferencer og dermed næringstilgængeligheden på levestedet integreret over en længere periode.

Resultater 2007-2016

Tilstand 2011-2016

Den gennemsnitlige pH målt i laboratorie på tørret jord udtaget fra de øverste jordlag i ege-blandskov ligger på 4, og næsten alle målingerne ligger mellem 3,5 og 5. Surhedsgraden er således noget højere end for de øvrige egeskovstyper.

C/N-forholdet i den øverste del af jordbunden i ege-blandskov er 14,4, hvilket er lavere end i de øvrige egeskovstyper. Det er svært at fastsætte generelle tærskelværdier (eller tipping points), idet ratioen mellem jordbundens kvælstof og kulstof ikke udelukkende er korreleret med den atmosfæriske kvælstofdeposition, men også er stærkt afhængig af eksempelvis træarten, jordbundstypen, mængden og beskaffenheden af jordbundens organiske lag og forekomsten af kvælstoffikserende planter (som i elle- og askeskove) (Cools m.fl. 2018, Thimonier m.fl. 2010).

Den gennemsnitlige basemætning i den øverste del af jordbunden i ege-blandskov er 21, hvilket er noget højere end i de øvrige egeskovstyper. Det tyder på, at den relativt sure jordbund har en begrænset evne til at binde basekationer (Ca2+, Na+, Mg2+, K+) og modvirke forsuring.

Den gennemsnitlige Ellenberg indikatorværdi for næringsstof i ege-blandskov er 5,3, hvilket er kendetegnende for moderat næringsrige levesteder. Hovedparten af prøvefelterne rummer en relativt næringsrig vegetation med indikatorværdier mellem 5 og 6, hvor ahorn, ask, stor fladstjerne, miliegræs, hassel, dunet steffensurt, enblomstret flitteraks, hindbær, skov-star, almindelig mangeløv, almindelig gedeblad, stor nælde, skovmærke og fjerbregne er hyppige, mens dele af arealet er lidt mere næringsfattigt med mose-bunke, skovsyre, almindelig røn og smalbladet mangeløv.

Udvikling

 

Da der kun indsamles jordprøver til analyser af C/N-forhold og basemætning én gang i hver programperiode, har det ikke været muligt at analysere udviklingen i disse parametre i perioden 2007-2016. Eftersom der kun er ganske få målinger af pH, har det ikke været muligt at undersøge ændringerne i perioden. Der er ingen signifikante ændringer i de øvrige indikatorer for næringsstatus i bøg på kalk.

Geografiske mønstre

 

De overvågede skove findes i alle fire regioner, men med hovedvægten i de to østligste regioner. Der er relativt få prøvefelter i Vestjylland, og i Nordjylland er der færre end 10 prøvefelter, hvorfor der ikke er lavet beregninger for denne region. Der er ikke væsentlige regionale forskelle i skovenes næringsstatus. Ege-blandskovene i den østjyske og fynske region har en højere basemætning, hvilket tyder på, at skovbunden har en lidt bedre evne at binde basekationer og modvirke forsuring end i den sjællandske region.

Der er ingen signifikante forskelle på de målte indikatorer for næringsstatus inden for og uden for habitatområderne for ege-blandskovene.

Sammenfatning

Sammenlagt viser overvågningsdata, at ege-blandskovene er mindre sure end andre egeskove og morbundsskove. Vi har ikke baselinedata for skovtypen, som kan bruges til at vurdere værdierne for næringsstatus i forhold til skovtypens naturlige variation.

9160 Ege-blandskov, foto: Peter Wind, AU
Den gennemsnitlige Ellenberg indikatorværdi for næringsstof peger på, at ege-blandskovene er moderat næringsrige levesteder. Hovedparten af prøvefelterne rummer en relativt næringsrig vegetation hvor ahorn er hyppig.
Foto: Peter Wind, AU

Referencer

Cools, N., Vesterdal, L., De Vos, B., Vanguelova, E., Hansen K., 2018. Tree species is the major factor explaining C:N ratios in European forest soils. Forest Ecol. Manag. 311: 3-16.

Thimonier, A., Graf Pannatier, E., Schmitt, M., Waldner, P., Walthert, L., Schleppi, P., Dobbertin, M., Kräuchi, N., 2010. Does exceeding the critical loads for nitrogen alter nitrate leaching, the nutrient status of trees and their crown condition at Swiss Long-term Forest Ecosystem Research (LWF) sites? Eur. J. For. Res. 129: 443-461.