Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 1.489 registreringer med elle - og askeskov i perioden 2007-2016, med en dokumentation af skovstruktur og vegetationens sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af skovhabitatnaturtyper (Tabel 91E0.5b). Der er endvidere registreret enkelttræer i 813 dokumentationscirkler. I jordprøverne er foretaget 329 målinger af pH og 190 målinger af C/N-forholdet, mens der ikke er analyseret for basemætning i elle- og askeskov. I den første programperiode (2004-2010) er endvidere 386 registreringer af elle - og askeskov efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper, dvs. uden dokumentation af skovstruktur.

Tabel 91E0.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation og jordbund i prøvefelter i elle - og askeskov i perioden 2007-2016.

Tabel 91E0.5b

Der er sammenlagt foretaget registreringer af vegetationens struktur (fx dækning af vedplanter og dværgbuske), artssammensætning og skovstrukturer (fx dødt ved, hulheder, råd, kronedækning og skovindikatorarter) i 775 prøvefelter med elle - og askeskov, heraf er 255 registreret mindst to gange i perioden 2007-2016 (Tabel 91E0.5c). Der er registreret enkelttræer i 5 og 15 m cirklerne i 715 prøvefelter, hvoraf 98 er registreret to gange. Der er målt pH i jorden i 163 prøvefelter, heraf 61 med mindst to målinger i det samme prøvefelt. C/N forholdet i jordbunden er sammenlagt målt i 181 prøvefelter, heraf ni med to målinger i det samme prøvefelt.

Tabel 91E0.5c. Oversigt over gentagne registreringer af det samme prøvefelt i perioden 2007-2016. I de prøvefelter, der en eller flere gange er registreret som naturtypen elle - og askeskov, er vegetationens struktur og artssammensætning, skovstruktur og enkelttræer samt pH og C/N-forholdet i jorden registreret mellem en og fem gange.

Tabel 91E0.5c