Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hydrologi

Elle- og askeskov dannes naturligt ved tilgroning af grundvandsfødte moser med en naturlig vandbevægelse – typisk på lavbundsarealer i ådalene, hvor grundvandet trænger ind i ådalen og siver langsomt ned til vandløbet, eller ved bredden af søer og fjorde. Der kan også dannes galleriskov med typen langs langsomt strømmende vandløb. I Danmark har der historisk været engdrift på lavbundsarealer, og i takt med at denne er blevet opgivet, er træerne begyndt at genkolonisere landskabet. En del af elle- og askeskovene kan derfor være førstegenerationsskov på lavbundsjorder, som tidligere har været afvandet med grøfter. Der vil tilsvarende kunne være stor variation i intensiteten af den forstlige drift mellem bevoksningerne.

Indikatorer

En detaljeret beskrivelse af de hydrologiske forhold på overvågningsstationerne er meget ressourcekrævende og ligger uden for NOVANA-programmets rammer. Naturtypens hydrologi er derfor dokumenteret ved Ellenbergs indikatorværdi for fugtighed som et udtryk for vegetationens tilpasning til de hydrologiske forhold på voksestedet integreret over en længere periode.

Resultater 2007-2016

Tilstand 2011-2016

Den gennemsnitlige indikatorværdi for fugtighed er 7,0, hvilket tyder på, at elle- og askeskovene er fugtige levesteder. Fugtighedsværdierne går fra 6, der er kendetegnende for fugtige forhold, til 8, der karakteriserer våde levesteder. Fordelingen af fugtighedsværdierne peger på, at elle- og askeskov varierer fra naturlig våd skov til delvist afvandet skov.

Udvikling

Der er ingen signifikante ændringer i de undersøgte indikatorer for hydrologi i elle- og askeskov.

Geografiske mønstre

Der er ingen væsentlige forskelle i fordelingen af indikatorerne for hydrologi i de fire regioner.

Der er ikke signifikant forskel på de målte indikatorer for hydrologi inden for og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Elle- og askeskove er fugtige levesteder, der varierer fra naturlig våd til delvist afvandet skov.

91E0 Elle- og Askeskov, foto: Peter Wind, AUOvervågningsdata viser, at elle- og askeskovene er en basisk og relativt næringsrig naturtype. C/N-forholdet er relativt lav, hvilket til dels kan forklares ved elletræernes evne til at fiksere kvælstof.  
Foto: Peter Wind, AU