Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Elle- og askeskov findes på naturlig næringsrig, kalkholdig og ret fugtig jordbund. Naturtypen har sin hovedudbredelse i den kontinentale region.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) og plots fra Danmarks Skovstatistik (NFI) er vist i Figur 91E0.1. Elle- og askeskov er, med et samlet areal på 10.900 ha, en af de almindeligt forekommende skovtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 29 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 91E0.1). Beregninger på grundlag af Danmarks Skovstatistik i perioden 2008-2012 (Johannsen m.fl. 2013) peger på, at naturtypen er noget mere udbredt end tidligere antaget.

Tabel 91E0.1. Udbredelsesområde og areal for elle- og askeskov som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 13.500 13.500 29.600 29.600 43.100 43.100
Areal i alt, afrundet (ha) 100 400 6.800 10.500 6.900 10.900
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 47 111 2.256 2.997 2.303 3.108
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 33 28 33 29 33 29