Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hydrologi

Skovbevoksede tørvemoser er hængesække og andre næringsfattige moser med tykke tørvelag, som er groet til med træer. Under naturlige forhold sker denne tilgroning meget langsomt, og skovene vil være meget lysåbne og vedvarende våde over lange tidsspand, hvor træerne vil etablere sig på mere tørre pletter. I et afvandet landskab som det danske vil naturtypen typisk opstå ved kunstig afvanding af moser, og dette vil medføre en meget hurtig tilgroning med skov på mere tør bund, og skoven vil blive tæt og tør og mindre rig på forskellige levesteder for sårbare arter.

Indikatorer

En detaljeret beskrivelse af de hydrologiske forhold på overvågningsstationerne er meget ressourcekrævende og ligger uden for NOVANA-programmets rammer. Naturtypens hydrologi er derfor dokumenteret ved Ellenbergs indikatorværdi for fugtighed som et udtryk for vegetationens tilpasning til de hydrologiske forhold på voksestedet integreret over en længere periode.

Resultater 2007-2016

Tilstand 2011-2016

Den gennemsnitlige indikatorværdi for fugtighed er 6,8, hvilket tyder på, at de skovbevoksede tørvemoser er fugtige levesteder. Fugtighedsværdierne spreder sig fra 6, der er kendetegnende for fugtige forhold, til 8, der karakteriserer våde levesteder. Fordelingen af fugtighedsværdierne peger på, at der er en relativt begrænset variation i fugtigheden i skovbevokset tørvemose.

Udvikling

Der er ingen signifikante ændringer i de undersøgte indikatorer for hydrologi i skovbevokset tørvemose.

Geografiske mønstre

De overvågede skove findes i alle fire regioner, men med hovedvægten i de nord- og østjyske regioner. I den østjyske region, hvor der er flest overvågningsstationer for naturtypen, er der registreret en større andel af fugtighedskrævende arter end i de øvrige tre regioner.

Der er ikke signifikant forskel på de målte indikatorer for hydrologi inden for og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Skovbevoksede tørvemoser er fugtige levesteder med en relativt begrænset variation i fugtigheden.