Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 724 registreringer med skovklit i perioden 2007-2013, med en dokumentation af skovstruktur og vegetationens sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af skovhabitatnaturtyper (Tabel 2180.5b). Der er endvidere registreret enkelttræer i 249 dokumentationscirkler. I jordprøverne er foretaget 121 målinger af pH, 53 målinger af C/N-forholdet og 15 målinger af basemætning i jorden. I den første programperiode (2004-2010) er endvidere 127 registreringer af skovklit efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper, dvs. uden dokumentation af skovstruktur.

Tabel 2180.5b.  Oversigt over antal registreringer af vegetation og jordbund i prøvefelter i skovklit i perioden 2007-2016.

Tabel2180.5b

Der er sammenlagt foretaget registreringer af vegetationens struktur (fx dækning af vedplanter og dværgbuske), artssammensætning og skovstrukturer (fx dødt ved, hulheder, råd, kronedækning og skovindikatorarter) i 210 prøvefelter med skovklit, heraf er 167 registreret mindst to gange i perioden 2007-2013 (Tabel 2180.5c). Der er registreret enkelttræer i 5 og 15 m cirklerne i 163 prøvefelter, hvoraf 86 er registreret to gange. Der er målt pH i jorden i 65 prøvefelter, heraf 36 med mindst to målinger i det samme prøvefelt. Basemætningen er målt en enkelt gang i 15 prøvefelter og C/N forholdet i jordbunden er sammenlagt målt i 40 prøvefelter, heraf 13 med to målinger i det samme prøvefelt.

Tabel 2180.5c. Oversigt over gentagne registreringer af det samme prøvefelt i perioden 2007-2013. I de prøvefelter, der en eller flere gange er registreret som naturtypen skovklit, er vegetationens struktur og artssammensætning, skovstruktur og enkelttræer samt pH, basemætning og C/N-forholdet i jorden registreret mellem en og fem gange.

Tabel 2180.5c