Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Overvågningsdata viser, at skovklit må betragtes som ung successionsskov med stigende kronedække, vedplantediversitet og faldende lysforhold. Skovklit er naturligt næringsfattig skov og formodes derfor at være følsom over for kvælstofdeposition og forsuring, men vi kender ikke naturtypens naturlige variationsbredde og optimale tilstand.

Udvikling

Der er tegn på en forandring af tilstanden i skovklit i perioden 2007-2016, men ændringerne peger både i positiv og negativ retning. Således viser overvågningsdata tegn på en stigning i artsrigdommen, idet antallet af arter af vedplanter, insektbestøvede vedplanter samt forekomsten af skovindikatorarter er gået frem i perioden. Overvågningsdata viser dog også et fald i mængden af både stående og liggende dødt ved, ligesom der er tegn på, at skovene er blevet en smule mørkere, idet kronedækningen og dækningen af lave vedplanter er steget, og den gennemsnitlige indikatorværdi for lys er faldet i perioden.

Geografiske mønstre

De overvågede skove er nogenlunde ligeligt fordelt mellem den nordjyske, vestjyske og sjællandske region, mens der ikke er udlagt overvågningsstationer i Østjylland og på Fyn. Der er for få registreringer af de jordbundskemiske målinger til en regional sammenligning. Overvågningsdata viser, at der kun er mindre regionale forskelle i tilstanden af skovklitterne. I de sjællandske skove er der registreret flere arter af vedplanter, men også væsentligt færre skovindikatorarter og en lavere dækning af dværgbuske, ligesom sammensætningen af plantearter i 5 m cirklerne peger på en større tilgængelighed af næringsstoffer end i de to jyske regioner. I de sjællandske skove er der færre stammer, men væsentligt flere store træer og dødt ved samt en højere kronedækning. I den nordjyske region er der registreret flere arter generelt, arter af buske og skovindikatorarter og en større dækning af dværgbuske og en lavere kronedækning, men også færre arter af insektbestøvede vedplanter end i de øvrige regioner. Mængden af dødt ved i de vest- og nordjyske skovklitter er meget lille.

Da der ikke er udlagt overvågningsstationer uden for habitatområderne, har det ikke været muligt at beregne, om der er forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne.