Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Skovklit (2180) findes ved de eksponerede kyster og har sin hovedudbredelse langs den jyske vestkyst, på Kattegatøerne og langs Nordsjællands kyst. Eksempler på naturtypen er løvklitterne ved Kærgård Strand, der består af eg overlejret med sand, egekrat i Blåbjerg Plantage samt tilgroningsarealer på Læsø domineret af birk og med indslag af skovfyr.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 2180.1. Skovklit er, med et samlet areal på 900 ha, en af de mindst udbredte skovtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 63 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 2180.1). Beregninger på grundlag af den seneste kortlægning inden for habitatområderne (2006-2007) peger på, at naturtypen er lidt mere udbredt end tidligere antaget.

Tabel 2180.1. Udbredelsesområde og areal for skovklit som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 690 700 510 530 1.200 1.230
Areal i alt, afrundet (ha) 200 200 700 800 900 900
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 109 112 337 477 446 588
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 50 55 50 60 50 63