Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Vinteregeskov er en meget sjælden naturtype i Danmark. Naturtypen har udpræget sydøstlig udbredelse og finds kun i den kontinentale region.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) og plots fra Danmarks Skovstatistik (NFI) er vist i Figur 9170.1. Vinteregeskov er, med et samlet areal på 100 ha, den mindst udbredte skovtype i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 70 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 9170.1). 

Tabel 9170.1. Udbredelsesområde og areal for vinteregeskov som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 1.200 230 1.200 230
Areal i alt, afrundet (ha) 100 100 100 100
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 70 70 70 70
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 70 70 70 70