Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Enårig strandengsvegetation er påvirket af en række forskellige dynamiske processer, der bidrager til at holde vegetationen lav og åben. Overvågningsdata fra 2004-2015 peger på, at vedplanter, vadegræs og invasive arter er fraværende, og at græsning er vidt udbredt. Arterne i enårig strandengsvegetation er tilpasset en ekstremt høj salinitet, og generelt er urterne mere konkurrencedygtige end græsserne. En væsentlig andel af arterne er sårbare overfor næringspåvirkning, afvanding og tilgroning, og i forhold til de øvrige pionersamfund udgør de enårige arter en relativt stor del af vegetationen. Overvågningsdata peger således på, at der er en stor variation i jordbundens pH og den mængde næringsstoffer, der er tilgængelig for planternes vækst. Den enårige strandengsvegetation er tilpasset permanent fugtige til våde forhold, og der er store variationer i vandstand og oversvømmelseshyppigheder over året. I sommerperioden, hvor overvågningen foregår, dækker det synlige vand således en forsvindende lille del af naturtypens areal.

Udvikling

Da enårig strandengsvegetation ikke blev overvåget i første programperiode (2004-2010), er det endnu ikke muligt at beregne udviklingstendenser for denne naturtype.

Geografiske mønstre

Datagrundlaget er ikke tilstrækkelig stort til en regional opdeling, og da blot fem prøvefelter ligger uden for habitatområderne, er det ikke muligt at vurdere, om der er forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne.