Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Vegetationen på strandvold med enårige planter er relativt rig på bredbladede urter og enårige arter, mens der er relativt få arter, der er sårbare overfor næringspåvirkning. I forhold til strandvold med flerårige arter er invasive arter langt mindre udbredte på strandvold med enårige planter. Som en konsekvens af havets tilbagevendende nulstilling af successionen er vegetationen lavtvoksende og åben og fri for vedplanter. Næringsstatus er naturligt høj, hvilket hænger sammen med at naturtypen findes på opskyllet organisk materiale, hvor der er en naturlig høj frigivelse af næringsstoffer.

Udvikling

Da strandvold med enårige planter først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Der er forskel på tilstanden af strandvold med enårige planter i de tre regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. De østjyske og fynske strandvolde med enårige arter rummer færre følsomme og meget følsomme arter end de to øvrige regioner. Til gengæld er andelen af enårige arter størst her, og vegetationen er lavere. De bredbladede urter, græsserne, lave og høje vedplanter har størst dækning i Nordjylland, mens dækningen af bart substrat (grus og tang) er lavere. Det tyder således på, at de nordjyske lokaliteter er mindre påvirkede af forstyrrelser fra havet og i et senere successionsstadie end i de øvrige regioner. I Nordjylland er der også en større andel arter, der er tilpasset mere næringsfattige levesteder, og invasive arter er mindre udbredte.

Der er ikke væsentlige forskelle i tilstanden inden for - og uden for habitatområderne. Der er dog en signifikant mindre udbredelse af invasive arter inden for habitatområderne, men også en lavere andel af enårige arter i vegetationen.