Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

Strandvold med enårige planter er en meget dynamisk naturtype med en høj abundans af enårige arter. Typen forekommer på opskyllet grus, tang og andet organisk materiale, hvilket giver levesteder for næringselskende arter.

Indikatorer

Artssammensætningen på strandvold med enårige planter er i NOVANA programmet dokumenteret ved antal arter, antal enårige arter og de enårige arters andel af vegetationsdækket samt antal arter, der er følsomme og meget følsomme overfor eutrofiering, omlægning eller tilgroning. De enårige arter er indikatorer for omfanget af tilbagevendende forstyrrelser, der bidrager til at holde vegetationen lav og åben. Naturtypens tilstand og udvikling er endvidere dokumenteret ved dækningen af bredbladede urter, og den samlede udbredelse af invasive arter er inddraget som et udtryk for den plads, der er tilbage til de naturligt hjemmehørende arter - også på længere sigt.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Der er i gennemsnit registreret 15 plantearter i 5 m cirklerne på strandvold med enårige planter, og i godt en fjerdedel af felterne er der mere end 20 arter. De hyppigst registrerede arter er strand-kamille, strand-mælde, rød svingel, almindelig kvik og gåsepotentil. Der er i gennemsnit registreret 4,9 arter på strandvold med enårige planter, der er følsomme overfor kulturpåvirkning i form af eutrofiering, omlægning eller tilgroning, og ganske få prøvefelter rummer mere end 10 følsomme arter. De hyppigst registrerede følsomme arter er strand-kamille, strandarve, sand-star, strand-vejbred, strand-kvik og strand-annelgræs. Der er kun registreret arter, der er meget følsomme overfor kulturpåvirkning i form af eutrofiering, omlægning eller tilgroning, i et enkelt prøvefelt.

Der er i gennemsnit registreret godt 4 enårige arter på strandvold med enårige planter, og i ganske få felter er der fundet mere end 8 enårige arter. De hyppigst registrerede enårige arter er strand-mælde, spyd-mælde, tykbladet mælde, almindelig vej-pileurt, almindelig brandbæger, klæbrig brandbæger, kødet hindeknæ og strandgåsefod. Når der vægtes for arternes dækningsgrader, udgør de enårige arter 28 % af vegetationsdækket. Dette tyder således på, at de enårige arter har en relativt stor bladbiomasse sammenlignet med andre danske plantesamfund.

Rød svingel, almindelig kvik, marehalm og de øvrige græsser udgør en begrænset andel af vegetationsdækket med en samlet dækning på 18 %. I to tredjedele af prøvefelterne er græsser fraværende. Bredbladede urter dækker sammenlagt en tredjedel af jordoverfladen med strand-kamille, strand-mælde, gåsepotentil, spyd-mælde, tykbladet mælde, strandarve og kruset skræppe som hyppige arter.

Der er registreret invasive arter i godt 7 % af prøvefelterne, med rynket rose som den hyppigst registrerede art. På 80 % af overvågningsstationerne er de invasive arter fraværende eller meget spredt forekommende.

Udvikling

Da strandvold med enårige planter først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

De østjyske strandvolde med enårige arter rummer færre følsomme og meget følsomme arter end i de to øvrige regioner, naturtypen er overvåget i. Til gengæld er andelen af enårige arter størst her. De bredbladede urter og græsserne har størst dækning i Nordjylland, og i denne region er invasive arter mere spredt forekommende end i de øvrige landsdele.

Overvågningsdata viser, at der er en signifikant mindre udbredelse af invasive arter, og at enårige arter udgør en mindre del af plantedækket inden for habitatområderne end uden for, mens der ikke er forskel på forekomsten af de øvrige indikatorer for artssammensætningen på strandvold med enårige planter.

Sammenfatning

Vegetationen på strandvold med enårige planter er relativt rig på bredbladede urter og enårige arter, mens der er relativt få arter, der er sårbare overfor næringspåvirkning. I forhold til strandvold med flerårige arter er invasive arter langt mindre udbredte på strandvold med enårige planter.


Liden storkenæb og strandkål på enårig strandengsvegetation.
Foto: Peter Wind, AU