Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

Strandvold med flerårige planter forekommer på opskyllet grus, tang og andet organisk materiale, hvilket giver levesteder for næringselskende arter, men samtidig betyder tilbagevendende naturlige forstyrrelser, at vegetationen ofte er lav og åben.

Indikatorer

Artssammensætningen på strandvold med flerårige planter er i NOVANA programmet dokumenteret ved antal arter, antal enårige arter og de enårige arters andel af vegetationsdækket samt antal arter, der er følsomme og meget følsomme overfor eutrofiering eller tilgroning. De enårige arter er indikatorer for omfanget af tilbagevendende forstyrrelser, der bidrager til at holde vegetationen lav og åben. Naturtypens tilstand og udvikling er endvidere dokumenteret ved dækningen af bredbladede urter, og den samlede udbredelse af invasive arter er inddraget som et udtryk for den plads, der er tilbage til de naturligt hjemmehørende arter - også på længere sigt.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Der er i gennemsnit registreret 16 plantearter i 5 m cirklerne, og i en godt en fjerdedel af felterne er der mere end 20 arter. De hyppigst registrerede arter er almindelig kvik, rød svingel, marehalm, strand-mælde, kruset skræppe, almindelig røllike og strandarve. Der er i gennemsnit registreret 3,8 arter i 5 m cirklerne, der er følsomme overfor kulturpåvirkning i form af eutrofiering eller tilgroning og ganske få prøvefelter rummer mere end 10 følsomme arter. De hyppigst registrerede følsomme arter er strandarve, strand-kamille, gul snerre, strand-vejbred og strand-bede. Der er kun registreret arter, der er meget følsomme overfor kulturpåvirkning i form af eutrofiering eller tilgroning, i ganske få prøvefelter. På de yderste dele af strandene kan strand-mandstro forekomme, mens blodrød storkenæb, lav tidsel og hjertegræs er registreret på de øverste dele.

Der er i gennemsnit registreret godt 3 enårige arter i 5 m cirklerne, og i ganske få felter er der fundet mere end 7 enårige arter. De hyppigst registrerede enårige arter er strand-mælde, spyd-mælde, burre-snerre, almindelig brandbæger, hvidmelet gåsefod, lugtløs kamille, almindelig svinemælk og klæbrig brandbæger. Der er således næsten lige så mange enårige arter i den flerårige strandvoldsvegetation som på den enårige (1210). Når der vægtes for arternes dækningsgrader udgør de enårige arter blot 9 % af vegetationsdækket. Dette tyder således på, at de enårige arter har en relativt lille bladbiomasse i forhold til de flerårige græsser og bredbladede urter.

Almindelig kvik, rød svingel, marehalm, draphavre, tagrør og de øvrige græsser dækker omtrent halvdelen af jordoverfladen i flerårig strandvoldsvegetation. I knap en tredjedel af prøvefelterne er græsser fraværende. Bredbladede urter dækker sammenlagt knap 40 % af jordoverfladen, med strand-mælde, kruset skræppe, almindelig røllike, strandarve, strand-kamille, gåsepotentil, spyd-mælde og ager-tidsel som hyppige arter.

Der er registreret invasive arter i 23 % af prøvefelterne med strandvold med flerårige planter, og de hyppigste arter er rynket rose (16 % af prøvefelterne) og bukketorn (2 %). På 20 % af overvågningsstationerne er de invasive arter fraværende eller meget spredt forekommende.

Udvikling

Da strandvold med flerårige planter først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Strandvold med flerårige planter er overvåget i alle fire regioner, men med det største antal prøvefelter i Østjylland og Fyn. Her er tilstanden karakteriseret ved relativt få enårige arter og arter, der er følsomme overfor eutrofiering og tilgroning. De vestjyske lokaliteter har relativt mange følsomme arter, og på Sjælland og øer rummer naturtypen flere meget følsomme plantearter. Der er en væsentlig lavere dækning af græsser samt en højere dækning af urter.

Overvågningsdata viser, at der ikke er forskel på indikatorernes fordeling inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Vegetationen på strandvold med flerårige planter har en høj dækning af bredbladede urter, mens der er relativt få arter, der er følsomme overfor næringspåvirkning og tilgroning. I forhold til strandvold med enårige arter er invasive arter langt mere udbredte på strandvold med flerårige planter.


Strandmanstro er en af de sjældne og meget følsomme plantearter, der lever på strandvold med flerårige planter.
Foto: Peter Wind, AU