Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om NOVANA.au.dk

Denne netbaserede rapport udgives af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE) som et led i den landsdækkende rapportering af det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen (NOVANA). NOVANA er fjerde generation af nationale overvågningsprogrammer, som med udgangspunkt i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram blev iværksat i efteråret 1988.

Netrapporteringen dækker NOVANAs delprogram for terrestriske naturtyper og arter og er opdelt i tre delrapporteringer for hhv. naturtyper, arter og fugle. For de terrestriske naturtyper omfatter rapporteringen her på siden resultaterne fra kontrolovervågningen i perioden 2004-2016 og kortlægningen i perioden 2016-2019. For arterne omfatter rapporteringen data til og med 2019. Da 2019 er et delelement af den samlede overvågning for den tredje programperiode (2017-2021) er der kun foretaget kontrolovervågning af udvalgte arter. For fuglene præsenteres nye data fra 2018-2019 for både ynglefugle og trækfugle for stort set alle arter. For trækfuglene dog ikke for en række arter, der kun overvåges ved de landsdækkende optællinger ved midvinter, der kun foretages hvert tredje år.  Beskrivelserne af disse arter er dog bevaret i rapporten, for at bevare den fulde artsliste.

Overvågningsprogrammet er målrettet mod at tilvejebringe det nødvendige dokumentations- og videngrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og -forpligtelser, bl.a. i forhold til en række EU-direktiver inden for natur- og miljøområdet. Programmet er løbende tilpasset overvågningsbehovene og omfatter overvågning af tilstand og udvikling i vandmiljøet og naturen, herunder den terrestriske natur og luftkvalitet.

DCE har som en væsentlig opgave for Miljø- og Fødevareministeriet at bidrage med forskningsbaseret rådgivning til styrkelse af det faglige grundlag for miljøpolitiske prioriteringer og beslutninger. Som led heri forestår DCE med bidrag fra Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet den landsdækkende rapportering af overvågningsprogrammet inden for områderne ferske vande, marine områder, landovervågning, atmos­færen samt arter og naturtyper.

I overvågningsprogrammet er der en arbejds- og ansvarsdeling mellem fagdatacentrene og Miljøstyrelsen (MST). Fagdatacentret for grundvand er placeret hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), fagdatacentret for punktkilder hos MST, mens fagdatacentrene for vandløb, søer, marine områder, landovervågning samt arter og naturtyper er placeret hos Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og fagdatacentret for atmosfæren hos Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Denne netbaserede rapportering er udarbejdet af Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, og den har været i høring hos Miljøstyrelsen. Rapporteringen er baseret på data indsamlet af Miljøstyrelsen og DCE.

Konklusionerne i rapporteringen sammenfattes med konklusionerne fra de øvrige fagdatacenter-rapporter i ’Vandmiljø og natur’, som udgives i et samarbejde mellem DCE, GEUS og MST. Konklusionerne i rapporteringen af arter og fugle fra 2016 er sammenfattet i Vandmiljø og natur 2016. De terrestriske naturtyper er sammenfattet i Vandmiljø og natur 2015 (kontrolovervågningsdata for de 33 lysåbne terrestriske naturtyper) og Vandmiljø og natur 2017 (kontrolovervågningsdata for de 10 skovnaturtyper).

Konklusionerne fra den seneste rapportering af fugle (2018-2019), arter (2019) samt naturtyper (2016-2019) i denne rapport sammenfattes med konklusionerne fra de øvrige fagdatacenter-rapporter i ’Vandmiljø og natur 2019’. Denne rapport afventer, at der foreligger rapporter fra alle fagdatacentre.