Habitatdirektivets naturtyper

Nygaard B., Damgaard C., Nielsen K.E., Bladt J., Ejrnæs R. (2016): Terrestriske Naturtyper 2004 – 2015. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center  for Miljø og Energi. www.novana.au.dk

Gengivelse tilladt med tydelig kildeanvisning.