Aarhus Universitets segl

Terrestriske naturtyper på habitatdirektivets Bilag I

Tabel A. Oversigt over kortlægningen og kontrolovervågningen af de 43 terrestriske naturtyper i NOVANA programmets tre første perioder. * er en prioriteret naturtype.

Den første kortlægning af naturtypernes forekomster inden for habitatområderne blev gennemført i perioden 2004-2006 for 18 lysåbne habitatnaturtyper og i perioden 2006-10 blev kortlagt yderligere fem habitatnaturtyper (vist med #). De 10 skov habitatnaturtyper blev første gang kortlagt i 2005-2006 på de fredskovpligtige arealer og frem mod 2012 på de øvrige arealer. I perioden 2010-2012 blev samtlige lysåbne naturtyper kortlagt og i perioden 2016-2019 blev alle 43 naturtyper kortlagt, både inden for den gamle afgræsning (gældende frem til november 2018) og den opdaterede afgræsning af Natura 2000-områderne.

Kontrolovervågningen i den første programperiode omfattede 18 udvalgte lysåbne naturtyper og fra 2007 også de 10 skovtyper. I anden og tredje programperiode blev samtlige 33 lysåbne naturtyper og de 10 skovtyper overvåget.


 
Kortlægning Overvågning
Naturtype 2004-2012 2010-2012 2016-2019 2004-2010 2011-2016 2017-2022
Strande og strandenge
1210 Strandvold med enårige planter x x x x
1220 Strandvold med flerårige planter x x x x
1230 Kystklint eller -klippe x x x x
1310 Enårig strandengsvegetation x x x x
1320 Vadegræssamfund x x x x
1330 Strandeng x x x x x x
1340* Indlandssalteng x x x x x x
Kystklitter
2110 Forklit x x x x
2120 Hvid klit x x x x
2130* Grå/grøn klit x x x x x x
2140* Klithede x x x x x x
2160 Havtornklit x x x x
2170 Grårisklit x x x x
2190 Klitlavning x x x x x x
2250* Enebærklit x x x x x x
Indlandsklitter, hede og krat
2310# Visse-indlandsklit x x x x x
2320# Revling-indlandsklit x x x x x
2330# Græs-indlandsklit x x x x x
4010 Våd hede x x x x x x
4030 Tør hede x x x x x x
5130# Enebærkrat x x x x x
Overdrev og enge
6120* Tørt kalksandsoverdrev x x x x x x
6210 Kalkoverdrev x x x x x x
6230* Surt overdrev x x x x x x
6410 Tidvis våd eng x x x x x x
Moser
7110* Aktiv højmose x x x x x x
7120# Nedbrudt højmose x x x x x
7140 Hængesæk x x x x x x
7150 Tørvelavning x x x x x x
7210* Avneknippemose x x x x x x
7220* Kildevæld x x x x x x
7230 Rigkær x x x x x x
Klipper
8220 Indlandsklippe og indlandsklippe med pionerplanter x x x x
Skove
2180 Skovklit x x x x x
9110 Bøg på mor x x x x x
9120 Bøg på mor med kristtorn x x x x x
9130 Bøg på muld x x x x x
9150 Bøg på kalk x x x x x
9160 Ege-blandskov x x x x x
9170 Vinteregeskov x x x x x
9190 Stilkegekrat x x x x x
91D0* Skovbevokset tørvemose x x x x x
91E0* Elle- og askeskov x x x x x