Aarhus Universitets segl

Terrestriske naturtyper på habitatdirektivets Bilag I

Tabel A. Oversigt over kortlægningen og kontrolovervågningen af de 43 terrestriske naturtyper i NOVANA programmets tre første perioder. * er en prioriteret naturtype.

Den første kortlægning af naturtypernes forekomster inden for habitatområderne blev gennemført i perioden 2004-2006 for 18 lysåbne habitatnaturtyper og i perioden 2006-10 blev kortlagt yderligere fem habitatnaturtyper (vist med #). De 10 skov habitatnaturtyper blev første gang kortlagt i 2005-2006 på de fredskovpligtige arealer og frem mod 2012 på de øvrige arealer. I perioden 2010-2012 blev samtlige lysåbne naturtyper kortlagt og i perioden 2016-2019 blev alle 43 naturtyper kortlagt, både inden for den gamle afgræsning (gældende frem til november 2018) og den opdaterede afgræsning af Natura 2000-områderne.

Kontrolovervågningen i den første programperiode omfattede 18 udvalgte lysåbne naturtyper og fra 2007 også de 10 skovtyper. I anden og tredje programperiode blev samtlige 33 lysåbne naturtyper og de 10 skovtyper overvåget.Kortlægning
Overvågning
Naturtype2004-20122010-20122016-20192004-20102011-20162017-2021
Strande og strandenge
1210 Strandvold med enårige planter xxxx
1220 Strandvold med flerårige planter xxxx
1230 Kystklint eller -klippe xxxx
1310 Enårig strandengsvegetation xxxx
1320 Vadegræssamfund xxxx
1330 Strandeng xxxxxx
1340* Indlandssalteng xxxxxx
Kystklitter
2110 Forklit xxx
2120 Hvid klit xxx
2130* Grå/grøn klit xxxxx
2140* Klithede xxxxx
2160 Havtornklit xxx
2170 Grårisklit xxx
2190 Klitlavning xxxxx
2250* Enebærklit xxxxx
Indlandsklitter, hede og krat
2310# Visse-indlandsklit xxxxx
2320# Revling-indlandsklit xxxxx
2330# Græs-indlandsklit xxxxx
4010 Våd hede xxxxxx
4030 Tør hede xxxxxx
5130# Enebærkrat xxxxx
Overdrev og enge
6120* Tørt kalksandsoverdrev xxxxxx
6210 Kalkoverdrev xxxxxx
6230* Surt overdrev xxxxxx
6410 Tidvis våd eng xxxxxx
Moser
7110* Aktiv højmose xxxxxx
7120# Nedbrudt højmose xxxxx
7140 Hængesæk xxxxxx
7150 Tørvelavning xxxxxx
7210* Avneknippemose xxxxxx
7220* Kildevæld xxxxxx
7230 Rigkær xxxxxx
Klipper
8220 Indlandsklippe og indlandsklippe med pionerplanter xxxx
Skove
2180 Skovklit xxxxx
9110 Bøg på mor xxxxx
9120 Bøg på mor med kristtorn xxxxx
9130 Bøg på muld xxxxx
9150 Bøg på kalk xxxxx
9160 Ege-blandskov xxxxx
9170 Vinteregeskov xxxxx
9190 Stilkegekrat xxxxx
91D0* Skovbevokset tørvemose xxxxx
91E0* Elle- og askeskov xxxxx