Aarhus Universitets segl

Overvågningsaktiviteter

Kontrolovervågning

Kontrolovervågningen omfatter en landsdækkende stikprøvebaseret overvågning af naturtyper på Habitatdirektivets Bilag I og en målrettet overvågning af udbredelse og bestandsstørrelser af habitatarter (Bilag II og IV), ynglefugle og trækfugle på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I samt en række ansvarsfuglearter for Danmark. Kontrolovervågningen har udgangspunkt i Habitatdirektivets forpligtelse til at rapportere bevaringsstatus for naturtyper og arter, den såkaldte Artikel 17-rapportering, og forpligtelsen til at rapportere tilstand og udvikling for en række fuglearter jf. Fuglebeskyttelsesdirektivets Artikel 12. Desuden bidrager overvågningen med data til andre internationale rapporteringer og en generel viden om naturens tilstand i Danmark.

Læs mere om kontrolovervågningen her.

Operationel overvågning

Den operationelle overvågning er en fladedækkende kortlægning inden for Natura 2000-områderne af naturtyper på Habitatdirektivets Bilag I, samt levesteder for en række arter og fugle på Habitatdirektivets og Fuglebeskyttelsesdirektivets bilagslister. Den operationelle overvågning har ophæng i Miljømålsloven og danner grundlag for Natura 2000-planlægningen og forvaltningsindsatsen i habitatområderne.

Læs mere om den operationelle overvågning her.