Aarhus Universitets segl

Heder og krat

På sandede, næringsfattige jorder med typisk mordannelse findes hederne, hvor vegetationen er domineret af dværgbuske og ofte en rig mos- og lavflora. På fugtige og våde arealer findes våd hede (4010) ofte med klokkelyng og en rig urtevegetation og på den tørre bund findes tør hede (4030) med hedelyng, revling, tyttebær og hedemelbærris. På heder og overdrev, hvor der sker tilgroning med enebær, findes naturtypen enekrat (5130).