Aarhus Universitets segl

Fuglebeskyttelsesområder

EF-Fuglebeskyttelses­direktivet

Fuglebeskyttelsesdirektivet er fra 1979 og handler om at beskytte vores vilde fugle. Det forpligter landene i EU til at udpege og sikre levesteder for fuglene. Det er disse levesteder, som vi kalder EF-Fuglebeskyttelsesområder.

Hvert Fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte en række arter, der har det pågældende område som levested. Artslisten for hvert område er det, man kalder områdets "udpegningsgrundlag".

Beskyttede fuglearter

De arter, som skal beskyttes ved udpegning og sikring af egnede levesteder, er beskrevet i fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 1 og 2. I Danmark findes ca. 80 fuglearterne opført på direktivets artikel 4, stk. 1 (Bilag 1): Kendetegnet for disse er at de er enten:

  • Truede
  • Følsomme overfor ændringer af levesteder
  • Sjældne

eller

  • Særligt opmærksomhedskrævende på anden måde

Fuglearterne i direktivets artikel 4, stk. 2 er regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter i antal af international eller national betydning. Levestederne for disse arter er især områder, hvor ande- og vadefugle raster og søger føde. Det kan også være betydningsfulde fældepladser, hvor fuglene fælder deres svingfjer og dermed er ekstra følsomme overfor eksempelvis forstyrrelser.

Livscyklus

Det er forskelligt i hvilken del af livscyklus fuglene forekommer i de udpegede beskyttelsesområder. Dette er for den enkelte fugleart markeret med:

Y: Ynglende art

T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal

Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal

Kriterier

Det er desuden angivet, hvilke kriterier der ligger til grund for vurderingen af, om arten opfylder ovennævnte betingelser:

F1: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand.

F2: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1 % eller mere af den nationale bestand.

F3: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade.

F4: Arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.

F5: Arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger.

F6: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark.

F7: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende.