Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Habitatområder

Habitatdirektivet

Habitatdirektivet fra 1992 forpligter EU's medlemslande til at bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. Habitatdirektivet omfatter mere end 200 naturtyper og 700 arter af planter og dyr, heraf findes 59 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark.

Habitatområder

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede.

På grundlag af EU's Habitatdirektiv har Danmark udpeget 261 habitatområder, der skal fungere som sikre levesteder for de arter og naturtyper, der er omfattet af habitatdirektivets bilagslister. På landjorden dækker habitatområderne ca. 3.150 km², svarende til 7,4 % af landarealet. Hvert område er udpeget for at beskytte og genoprette en gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter.