Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Enkelt månerude

Botrychium simplex

Levested

Enkelt månerude er i Danmark i nyere tid fundet på strandoverdrev (Saltbæk Vig) og knoldet ferskeng (Djursland). Voksestederne ved Saltbæk Vig er oprindeligt en inddæmmet lagune på sandbund. Vegetationen her rummer arter fra både tidvis våd eng og surt overdrev og er typisk meget hårdt græsset af gæs og/eller kreaturer. På Djursland er arten fundet på toppen af tuer, hævet nogle centimeter over grundvandsspejlet. Arten har tidligere været fundet på tørlagt søbund og i digegrave.

Enkelt månerude er en op til 10 cm høj, flerårig bregne. De enkelte planter af enkelt månerude er selvstændige individer. De er resultatet af den kønnede formering, der foregår i bregnens underjordiske forkim. Forkimen er fremkommet ved spiring af de sporer, der produceres ved meioser i de enkelte planters sporehuse. Enkelt månerude har derfor alene en generativ spredningsstrategi.

Overvågningen 2016

En bestand er en samling af enkeltindivider af enkelt månerude på et levested. Bestandsstørrelsen opgøres ved optælling af antallet af individer. Fordeling og udbredelse fastlægges ved GPS-registrering af de enkelte individer eller klumper af individer.

Under feltregistreringen fordeles antallet af optalte planter af enkelt månerude på sporehusbærende og vegetative individer. Individer med afbidte sporehuse registreres særskilt. De sporehusbærende individer er et mål for en bestands formeringspotentiale. Der registreres endvidere en række levestedsdata i form af biotiske og abiotiske faktorer, jf. den tekniske anvisning (Wind & Nygaard 2012).

Resultater

Forekomst

Enkelt månerude blev som led i NOVANA-artsovervågningen 2016 eftersøgt på otte lokaliteter beliggende i den kontinentale biogeografiske region i syv kvadrater på 10x10 km, heraf tre i Jylland og to på henholdsvis Sjælland og Falster. (Tabel 1).

Tabel 1. Overvågning af enkelt månerude, NOVANA 2016.

Forekomst og udbredelse i Danmark af enkelt månerude i forbindelse med NOVANA-artsovervågningen 2016 fremgår af Figur 1.

Enkelt månerude er i 2016 kun blevet registreret på Sjælland. Arten har efter 1980 været kendt ved Saltbæk i Nordvestsjælland (Wind 1992) og fra 2002 fra Djursland (Wind & Christensen 2002). Før 1950 har arten været registreret på seks andre lokaliteter i Nordjylland og på Lolland-Falster (Wind 1992).

Bestandstørrelse

Ved NOVANA-artsovervågningen 2016 blev de tre senest kendte voksesteder på henholdsvis Djursland og Sjælland sammen med fire tidligere og potentielle voksesteder gennemgået for at (gen)finde enkelt månerude. Arten blev registreret på den gammelkendte lokalitet, Saltbæk V, og på den nye lokalitet Saltbæk Ø i 2015. På de øvrige overvågede lokaliteter, Husted Klit, Lodskovvad, Djursland V og Djursland Ø i Jylland samt Saltbæk N på Sjælland og Bøtø Nor på Falster, blev den ikke registreret i 2016 (Tabel 2).

Tabel 2. Lokaliteter med forekomst af enkelt månerude ved NOVANA-artsovervågningen i 2005 og 2006 (Søgaard m.fl. 2013, 2015) og i 2015 samt i 2016, hvor lokaliteter uden fund også er medtaget. - (tankestreg) betyder, at arten ikke er eftersøgt. Kun årstal med fund af arter er medtaget i tabellen.

Voksestedet for enkelt månerude på Djursland er blevet overvåget hvert år siden 2002. I 2002 blev der optalt 35 mod 17 individer i 2003. Siden 2004 er der ikke registreret individer på lokaliteten ved NOVANA-artsovervågningen, men arten blev registreret uden angivelse af individantal i forbindelse med anden overvågning af lokaliteten i 2005.

Antallet af individer ved Saltbæk vest har varieret meget i perioden 2000-2006 med et maksimum 237 individer i 2001 og minimum på 13 i 2005 (Søgaard m.fl. 2013). I 2016 blev fem individer af arten genfundet (Figur 2, Tabel 2).

I 2015 blev 131 individer af enkelt månerude for første gang fundet på Saltbæk Ø. I 2016 blev der registreret 55 individer af arten, hvoraf ét individ var vegetativt (Figur 2, Tabel 2).

Samlet vurdering og konklusion

Enkelt månerude er ved NOVANA-artsovervågningen i 2016 fundet på to lokaliteter ved Saltbæk Vig på Sjælland, begge beliggende i den kontinentale biogeografiske region. På Saltbæk Vig vest er der optalt færre individer i 2016 end tidligere, om end der har været stor variation i antallet af optalte planter i NOVANA perioden. Artens voksested udsættes for hård gåsegræsning, der kan betyde, at de nedbidte planter overses. Nedgangen i antallet af optalte planter falder sammen med en ændring i voksestedets beskaffenhed i retning af et mere tæt græsdække og især mosdække. Der er endvidere konstateret en vis forsuring af voksestedet bedømt ud fra floraens artssammensætningen og dominansforhold (P. Leth pers.comm. 2018).

Bestanden på Saltbæk Vig øst kan tidligere have været overset, men den kan også have spredt hertil for nylig med sporer via gæs. Gæs raster i stort tal på vigen og græsser intensivt på begge voksesteder øst og vest for vigen. Alternativt kan sporer være ført til lokaliteten via vigens vand ved vinteroversvømmelser eller med storme (P. Leth pers.comm. 2018).

Enkelt månerude er ikke registreret på Djursland siden 2005.

Genfundet af enkelt månerude ved Saltbæk Vig vest kan tolkes, at den kan overleve flere år underjordisk. Hertil kommer, at den på grund af ringe højde, nedbidning og tidlig nedvisning er let at overse. Hvis det nye fund på Saltbæk Vig øst er spredt hertil, tyder det på, at arten fortsat kan spredes til lokaliteter, hvor passende økologiske forhold forekommer. Denne antagelse understøttes af svenske erfaringer (se Stighäll 2005), der bringer en oversigt over de aktuelle lokaliteter og spredningsforhold for arten i Sverige.

Referencer

  • Stighäll, K. (2005). Dvärglåsbräken på ny lokal i Roslagens skärgård. – Sv. Bot. Tidskr. 99: 17-22.
  • Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. (2013). Overvågning af arter 2004-2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. 240 s.
  • Søgaard, B., Wind, P., Bladt, J.S., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Galatius, A. & Teilmann, J. (2015). Arter 2012-2013. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. - Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 124. 82 s.
  • Wind, P. (1992). Fredede arter i Danmark 2. - Urt 16: 89-93.
  • Wind, P. & Christensen, E. (2002). Nyfund af Enkelt Månerude (Botrychium simplex E. Hitchc.) i Århus amt. – Flora og Fauna 108: 81.
  • Wind, P. & Nygaard, B. (2012). Overvågning af enkelt månerude Botrychium simplex. - Teknisk anvisning til intensiv overvågning TA nr. A30. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt center for Miljø og Energi. 13 s.