Aarhus Universitets segl

Arter 2022

Artsovervågningen omfatter over den samlede overvågningsperiode disse artsgrupper:

  • Pattedyr
  • Padder og krybdyr
  • Fisk
  • Leddyr
  • Snegle og muslinger
  • Karplanter og mosser

I 2022 rapporteringen omfattede artsovervågningen i alt 7 arter af pattedyr, padder og krybdyr, leddyr, samt karplanter og mosser på Habitatdirektivets Bilag II og IV. De omfattede arter fremgår af nedenstående Tabel 3.1. Bemærk at dataindsamlingen for nogle arter kan omfatte en løbende indsamling over flere år eller være indsamlet i andre år end 2022. Indsamlingsperioden for den enkelte art fremgår ligeledes af Tabel 3.1.

Sammenfatning for 2022

Odder

Odder blev fundet i 409 af 519 undersøgte kvadrater ved NOVANA-overvågningen i foråret 2022. Odder er udbredt i hele Jylland og på Fyn, den forekommer i et mindre område i Vestsjælland samt spredt på Lolland-Falster. Siden 2017 har odder øget sin forekomst på Fyn og Sjælland og omkringliggende øer.

Mygblomst

Mygblomst er i 2022 registreret på 18 lokaliteter med et samlet antal blomstrende individer på 1.956 og et samlet antal vegetative individer på 4.339. Det samlede antal registrerede individer er det højeste antal i den nuværende overvågningsperiode (2017-2022) og det næsthøjeste i hele overvågningsperioden (2004-2022) kun overgået af registreringen i 2015.  På baggrund af artsovervågningen i 2004-2022 vurderes det, at den nationale bestand overordnet er stigende, selvom antallet af vegetative og blomstrende planter på de enkelte lokaliteter svinger meget fra år til år.

Hedepletvinge

Hedepletvinge har haft en øget udbredelse siden overvågningens begyndelse i 2004 og opnåede i 2019 sin hidtil største udbredelse. I 2015 udgik registrering af flyvende individer, og arten registreres nu udelukkende på baggrund af antal larvespind på lokaliteten. Derfor konkluderer rapporten overvejende på resultater indhentet i perioden 2015-2022. Overvågningsresultaterne for 2022 viser forholdsvis stor tilbagegang i forhold til 2019. Dog skal det påpeges, at hedepletvinge i 2019 havde sin største forekomst registreret. Arten er, i forhold til sin udbredelse i 2015, i 2022 fundet i yderligere to 10×10 km kvadrater. Bestanden (antal larvespind per m2) er i samme periode gået tilbage fra 2015 til 2022 og i nogle dele af Nordjylland mere end andre.

Bred vandkalv

Bred vandkalv er i den forløbne programperiode eftersøgt i 2021 og 2022. Den blev i 2021 fundet i søerne Åremyr og Iglemose i samme kvadrat i Almindingen på Bornholm. Den er i alt eftersøgt i 27 kvadrater, men kun fundet i det ene på Bornholm. I alt er den eftersøgt i mere end 50 søer, damme, moser og vandhuller i hele landet. Hver sø er kun blevet undersøgt 1 gang i perioden, dog således, at nogle søer er undersøgt med fælder i 2021 og med ketsjer i 2022. Hvor den i 2015 og 2017 blev fundet i hhv. 7 og 5 søer i Almindingen på Bornholm, blev den i 2021 kun fundet i 2 søer, hvilket indikerer en negativ tendens. Uden for Bornholm er den sidst registreret i NOVANA-overvågningen i Mossø (Rold Skov i 2011).

Lys skivevandkalv

Lys skivevandkalv blev sidst rapporteret i 2015 og 2017, og hvor den i 2015 kun blev registreret fra Vaserne i Nordsjælland, blev den i 2017 fundet i Skærsø vest for Kolding i Østjylland, samt i Almindingen på Bornholm. I 2021-2022 er den stadig til stede i Vaserne, men ydermere registreret i Holmegårds Mose på Sydvestsjælland, i Almindingen på Bornholm, hvor der er fundet flere levesteder i områdets vandhuller, og i Ølene også på Bornholm, således at den i 2021 findes i to kvadrater på Bornholm. Det er muligt, at arten har været konstant til stede i flere søer i Almindingen, hvor årsagen til, at den ikke blev fundet i 2015, kan skyldes. at bestanden kan have været lille det år. Det er uvist, om dette er udtryk for en egentlig fremgang for arten, da det lige så vel kan være et udtryk for, at det er en vanskelig art at finde, specielt i år, hvor bestanden er lille.

Eremit

Med overvågning i 2018/19 og 2021/22 blev eremit overvåget to gange i perioden, og overvågningen viser, at arten ikke er genfundet på alle lokaliteter siden sidste overvågningsperiode, og fortsat findes på Sjælland og Lolland. I 2021/22 blev der registreret det højeste antal træer med eremit hidtil. På de tre lokaliteter, Bognæs, Vemmetofte Dyrehave og Krenkerup Haveskov, har der været en markant fremgang i antallet af træer med eremit.

Stellas mosskorpion

Stellas mosskorpion er i perioden fra 2018 – 2022 fundet på 7 lokaliteter, i Jægersborg Dyrehave i 2018 og på 6 lokaliteter i 2020-22 (fire steder i Jylland, samt et sted på Fyn og også et sted på Lolland). Af de sidstnævnte fund er fundene ved Moesgaard, Constantinsborg, Middelfart og Fajstrup nye levesteder for arten. Samtidig er 2022, med fem fund, det år den er fundet flest steder på et enkelt år i Danmark.

Summary for 2022

Otter

Otters were found in 409 out of 519 squares examined during the NOVANA monitoring in spring 2022. Otters are widespread throughout Central and North Jutland and on Funen, and they occur in a small area in West Zealand and dispersed on Lolland-Falster. Since 2017, otter has had an increased occurrence on Funen, Zealand and the surrounding islands.

Fen orchid

In 2022, the fen orchid was recorded at 18 localities, with a total of 1,956 flowering individuals and 4,339 vegetative individuals. The total number of registered individuals is the highest number in this monitoring period (2017-2022) and the second highest for the entire monitoring period (2004-2022), only surpassed by the counts from 2015.  Based on species monitoring in 2004-2022, it is estimated that the national population is increasing.

Marsh fritillary

The marsh fritillary has been increasing in prevalence since monitoring began in 2004 and reached its greatest distribution so far in 2019. In 2015, registration of flying individuals was discontinued, and the species is now registered solely based on the number of larval webbing at the site. Therefore, conclusions in the report are mainly based on results obtained in the period 2015-2022. The monitoring results for 2022 show a relatively large decline compared to 2019. However, it should be pointed out that in 2019, the marsh fritillary had the highest recorded prevalence. Compared to its distribution in 2015, the species was found in two additional 10×10 km squares in 2022. In the same period, the population (number of larval webbing per m2) has declined from 2015 to 2022, more in some parts of North Jutland than in others.

Water beetle, Dytiscus latissimus

In the past programme period, the water beetle Dytiscus latissimus was looked for in 2021 and 2022. In 2021, it was found in the lakes Åremyr and Iglemose in the same square in Almindingen on Bornholm. A total of 27 squares were examined, but it was only found in one on Bornholm. In total, more than 50 lakes, ponds, bogs and waterholes were examined throughout the country. Each lake was only examined 1 time in the period; however, some lakes were examined with traps in 2021 and with racquet in 2022. Whereas in 2015 and 2017 it was found in 7 and 5 lakes, respectively, in Almindingen on Bornholm, in 2021 it was only found in 2 lakes, which indicates a negative trend. Outside Bornholm, it was last recorded in the NOVANA surveillance in Mossø (Rold Skov in 2011).

Water beetle, Graphoderus bilineatus

Graphoderus bilineatus was last reported in 2015 and 2017, and whereas in 2015 it was only recorded from the Vaserne in North Zealand, in 2017 it was found in Skærsø west of Kolding in East Jutland as well as in Almindingen on Bornholm. In 2021-2022, it is still present in the Vaserne, but has also been found in Holmegårds Mose in Southwest Zealand, in Almindingen on Bornholm, where several habitats have been found in the area's waterholes, and in Ølene also on Bornholm, so that in 2021 it is found in two squares on Bornholm. It is possible that the species has been constantly present in several lakes in Almindingen, and the reason why it was not found in 2015 may be due to the fact that the population may have been small that year. It is unknown whether this reflects actual progress for the species, as it may just as well indicate that it is a difficult species to find, especially in years when the population is small.

Hermit beetle

In the monitoring periods 2018/19 and 2021/22, the hermit beetle was monitored twice, and the monitoring shows that the species has not been found in all locations since the last monitoring period and still is found on Zealand and Lolland. In 2021/22, the highest number of trees with hermit beetles to date was recorded. At the three locations, Bognæs, Vemmetofte Dyrehave and Krenkerup Haveskov, there has been a significant increase in the number of trees with hermit beetles.

Anthrenochernes stellae

In the period from 2018 – 2022, Anthrenochernes stellae was found at 7 locations, in Jægersborg Deer Park in 2018 and at 6 locations in 2020-22 (four locations in Jutland, as well as a location on Funen and one on Lolland). Of these discoveries, the finds at Moesgaard, Constantinsborg, Middelfart and Fajstrup are new habitats for the species. At the same time, 2022, with five finds, is the year Anthrenochernes stellae was found at the most locations in a single year in Denmark.