Aarhus Universitets segl

Fældefugletælling

Baggrund

I NOVANA-programmet er der planlagt en landsdækkende optælling af svingfjersfældende vandfugle i august måned hvert sjette år, senest gennemført i sensommeren 2012. Mange vandfugle, herunder svaner, gæs og ænder, fælder alle svingfjer samtidigt og er derfor ude af stand til at flyve i fire-syv uger. Store dele af de indre danske farvande er lavvandede og derfor ideelle for svingfjersfældende vandfugle. Danmark huser da også meget store koncentrationer af svingfjersfældende vandfugle i sensommeren (Joensen 1973, Laursen m.fl. 1997), og en række fuglebeskyttelsesområder er udpeget netop med henblik på svingfjersfældende arter af vandfugle. Fuglene koncentreres i ret fredelige og ofte isolerede områder, og tællingen foregår overvejende fra flyvemaskine.

Metode

De landsdækkende optællinger

Store dele af de indre danske farvande kan ikke optælles fra land, hvorfor disse områder primært optælles fra flyvemaskine. Optællingerne består dels af totaltællinger, hvor samtlige fugle i et område tælles, og dels af linjetransekttællinger, hvor fuglene optælles ud til en given afstand i tre-fire transektbånd langs prædefinerede transektlinjer.

Ved optællingerne er to flytyper anvendt. En en-motors Cessna 172 og to-motors Partenavia P-68. Cessnaen er primært benyttet til kystnære totaloptællinger, hvorimod Partenaviaen er benyttet til linjetransekttællinger og totaloptællinger ved øer og rev. Observationer indtales direkte på en diktafon og korreleres efterfølgende med en GPS, således at observationernes geografiske placering kan bestemmes. Se Petersen m.fl. (2006, 2010) for en nærmere beskrivelse af metoden.

Større søer og fjorde optælles primært fra land.

Undersøgelsesområde

I 2012 blev der gennemført en landsdækkende tælling af fældende fugle. Optællingen bestod af 16 flyvninger i perioden 1. august – 3. september og 26 lokaliteter dækket fra landjorden i perioden 2. august -21. august. Størsteparten af de indre danske farvande blev dækket, desuden også sydlige Nordsø og Jammerbugten. Østersøen øst for Sjælland og Falster, samt omkring Bornholm blev ikke dækket (Figur 1).

Fugle 2012-2013

Referencer

  • Andersen-Harild, P. (1971). En undersøgelse af Knopsvanens (Cygnus olor) fældepladser i Danmark. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 65: 89-97. 
  • Joensen, A.H. (1973). Moult migration and wing-feather moult of seaducks in Denmark. – Danish Review of Game Biology 8 (1). 1-42.
  • Laursen, K., Pihl, S., Durinck, J., Hansen, M., Skov, H., Frikke, J. & Danielsen, F. (1997). Numbers and distribution of Waterbirds in Denmark 1987-1989. – Danish Review of Game Biology 15 (1). 181 s.