Aarhus Universitets segl

Uddybning vedr. kort for trækfuglearter

Til denne NOVANA-rapport er der ændret markant på designet af artsudbredelseskort for trækfuglene, som er nye, dvs. med data fra 2020 og 2021. 

De nye kort, med data fra 2020 og 2021, viser udbredelsen af observationer for en given art for en specifik tælling, men viser også en række sammentællinger og statistikker, der er direkte anvendelige for den næste Artikel 12-afrapportering til EU i 2025. Kortene visualiserer samtidigt hvilke fuglebeskyttelsesområder, og enkelte andre områder, der er antalsmæssigt særligt betydningsfulde for en given art.   

På kortene er der sondret mellem fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er udpeget som trækgæst (skraveret) og fuglebeskyttelsesområder, hvor arten ikke er udpeget (markeret med åbne rammer). Observationer af arten foretaget indenfor fuglebeskyttelsesområder er markeret med blåt, og de der er udenfor fuglebeskyttelsesområder, er markeret med rødt. For næsten alle arterne bliver observationer af arten indenfor et fuglebeskyttelsesområde summeret, så der kun er ét symbol for hvert område, som repræsenterer en sammentælling for hvert fuglebeskyttelsesområde. Det gælder dog ikke arterne, hvis antal primært beregnes på baggrund af transekttællinger, dvs. lommer, toppet skallesluger, ederfugl, sortand, fløjlsand, havlit samt alkefugle.  

For arter, hvor der er registreret forekomster, som er ”internationalt betydende”, dvs. at der forekommer mere end 1 % af den relevante arts trækvejsbestand i området, benyttes firkantet signatur for sådanne forekomster. Herved fås der umiddelbart en visuel fremhævning af særligt betydende forekomster i Danmark. Se uddybning under figur 1. Det benyttede 1 %-bestandskriterium for arten (fra Wetlands International 2022) er angivet nederst til højre i tabellen under kortet. Under hvert kort er der en tabel, der viser, hvor mange fugle, der er talt i alt. Desuden vises antallet af fugle, der er talt indenfor samtlige fuglebeskyttelsesområder samt antallet af fugle indenfor fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget for arten. Nederst er antallet af fugle talt i samtlige fuglebeskyttelses- og habitatområder (Natura 2000). Antallene er også vist som andele af totalen i procent. Ved fremhævning af fuglebeskyttelsesområder udpeget for arten, samt sammentælling af antal indenfor disse, er det gældende udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområderne fra maj 2022 benyttet, men statistikken for områder udpeget for arten indeholder ikke de områder, hvor arten forventes udtaget af udpegningsgrundlaget (markeret med X i Miljøstyrelsen 2022). Afgrænsningerne af fuglebeskyttelsesområderne følger seneste udgave af Habitatbekendtgørelsen fra Miljøministeriet (2021),

Kort fra før 2020 er uændrede ift. forrige NOVANA-rapport.

Referencer