Aarhus Universitets segl

Grøn mosaikguldsmed

Aeshna viridis

Sammenfatning

Habitatdirektivet

Rødliste

Bestand

Bestandsudvikling

Bilag IV

Livskraftig (LC)

Ukendt (fundet på 75 lokaliteter)

Stigende (2004-2019)

I 2019 blev grøn mosaikguldsmed registreret på 75 lokaliteter fordelt på 66 UTM-kvadrater. Resultaterne viser, at grøn mosaikguldsmed fortsat øger sin udbredelse i Danmark. Det er særligt i det østlige Jylland, at grøn mosaikguldsmed er fundet på nye lokaliteter.

Om arten

I Danmark er grøn mosaikguldsmed stort set kun fundet ynglende i vandhuller, søer, damme, moser og kanaler med bestande af krebseklo Stratiotes aloides, som hunnen lægger æg på. Arten er dog også fundet ynglende på lokaliteter uden krebseklo (Mogens Holmen, pers. medd.). Den voksne guldsmed jager flyvende insekter, ofte langt fra stedet, hvor den er klækket, mens larven lever af fx krebsdyr, vandinsekter, fiskeyngel og haletudser.

I Danmark forekommer grøn mosaikguldsmed spredt over det meste af landet. De vigtigste forekomster findes i Tøndermarsken, Østjylland, især Søhøjlandet, Nordvestjylland, på Fyn og Nordsjælland. Arten blev i 2019 fundet på Lolland-Falster, hvilket er første gang i forbindelse med NOVANA-overvågningen (Fig. 1, Tab. 1).

Den største trussel mod grøn mosaikguldsmed er tilførsel af næringsstoffer, der kan føre til tilgroning af fx vandhuller og søer. Resultatet kan være, at krebseklo forsvinder.

Overvågningsmetoder

Grøn mosaikguldsmed overvåges ekstensivt hvert 6. år i NOVANA-programmet. Registrering af arten foregår ved optælling af voksne individer og afstødte nymfehuder (exuvier) langs og omkring kanaler, vandhuller og søer. Desuden registreres krebseklo på kendte og potentielle lokaliteter. Dette udføres i flyvetiden fra midten af juli til og med første halvdel af august (Therkildsen 2018).

Resultater

Grøn mosaikguldsmed er i NOVANA-programmet blevet overvåget ekstensivt på landsplan i 2004, 2007, 2011, 2014 og 2019.

I 2004-2011 blev grøn mosaikguldsmed overvåget på i alt 170 lokaliteter. Arten blev registreret på i alt 44 lokaliteter fordelt på 34 UTM-kvadrater (Therkildsen m.fl. 2020).

I 2014 blev grøn mosaikguldsmed overvåget på i alt 201 lokaliteter. Arten blev registreret på i alt 47 lokaliteter fordelt på 40 UTM-kvadrater (Therkildsen m.fl. 2020).

I 2019 blev grøn mosaikguldsmed overvåget på i alt 130 lokaliteter fordelt på 106 kvadrater. Arten blev registreret på i alt 75 lokaliteter fordelt på 66 UTM-kvadrater. Arten blev hér for første gang i forbindelse med NOVANA-overvågningen fundet på Lolland-Falster (Fig. 1, Fig. 2, Tab. 1).

Udvikling i antal og udbredelse

Det er vanskeligt at estimere bestandsstørrelser på baggrund af overvågningsmetoden, så artens samlede bestandsstørrelse i Danmark er ukendt på individniveau. Ændringer i bestandens udbredelse (antal lokaliteter/UTM-kvadrater over tid) kan indirekte anvendes til en grov indikation af ændringer i bestandsstørrelse.

Resultaterne af overvågningen af grøn mosaikguldsmed i 2019 dokumenterede, at arten fortsat øger sin udbredelse i Danmark. På landsplan er antallet af lokaliteter med fund af arten således øget med 70 % mellem 2004 og 2019. Tilsvarende er antallet af kvadrater med fund af arten øget med 94 % i perioden.

Det er særligt i det østlige Jylland, at grøn mosaikguldsmed er fundet på nye lokaliteter. I 2004-2011 blev arten således fundet på 10 lokaliteter, mens der i 2019 var tale om 30 lokaliteter (Tabel 1).

Resultatet er ikke uventet, idet andre undersøgelser, fx Kjeldsen (2018), i de senere år har dokumenteret, at grøn mosaikguldsmed har spredt sig til dele af landet, hvor arten ikke tidligere har været fundet i forbindelse med NOVANA-overvågningen.

Ved Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU-kommissionen i 2019 blev bevaringsstatus for grøn mosaikguldsmed vurderet som moderat ugunstig i begge biogeografiske regioner (Fredshavn m.fl. 2019). Hvis den positive udvikling fortsætter i de kommende år, vil grøn mosaikguldsmed på sigt kunne opnå gunstig bevaringsstatus, i første omgang i den kontinentale region.

Referencer

  • Fredshavn, J. R., Nygaard, B., Ejrnæs, R., Damgaard, C., Therkildsen, O. R., Wind, P., Johansson, L. S., Alnøe, A. B., Dahl, K., Nielsen, E., Pedersen, H. B., Sveegaard, S., Galatius, A., & Teilmann, J. 2019. Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019: Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Nr. 340
  • Kjeldsen, J.P. 2018. Vandnymfer og guldsmede i Vejlerne - en toårig undersøgelse 2017-18, foreløbige resultater efter feltsæsonen 2017. Aage V. Jensens Fonde.
  • Therkildsen, O. R. 2018. Overvågning af grøn mosaikguldsmed Aeshna viridis: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE, Nr. A1001 
  • Therkildsen, O.R., Wind, P., Elmeros, M., Alnøe, A.B., Bladt, J., Mikkelsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2020. Arter 2012-2017. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 208 s. - Videnskabelig rapport nr. 358

Aeshna viridis male 2534
Grøn mosaikguldsmed
Foto: G.U. Tolkiehn