Aarhus Universitets segl

Hasselmus

Muscardinus avellanarius

Sammenfatning

Habitatdirektivet

Rødliste

Bestand

Bestandsudvikling

Bilag IV

Truet (EN)

Ukendt (fundet i 15 UTM-kvadrater)

  Faldende (2004-2019)

Hasselmus blev senest overvåget i 2018-2019 under NOVANA-programmet. Arten overvåges ekstensivt i og omkring udvalgte områder med tidligere forekomst.

I perioden 2018-2019 blev hasselmus overvåget i 139 skove fordelt i 30 UTM-kvadrater (10x10 km). Hasselmus blev fundet i 15 UTM-kvadrater på Sydfyn og på Sjælland ved Sorø-Slagelse, Hvalsø og Rønnede. Hasselmusens udbredelse er faldet siden den første overvågning i 2000-2005 og kortlægninger siden 1980erne. Arten synes nu af være uddød i Jylland.

Hasselmus lever i løv- og blandingsskove med høj strukturel variation og artsrigdom samt i brede, varierede, levende læhegn og krat i det åbne land. Arten er truet af skovdrift, græsning i skov samt fragmentering af dens levesteder.

Om arten

Hasselmusen lever i løv- eller blandingsskov med mange forskellige arter træer og buske i forskellige aldersklasser og en tæt underskov (Bright m.fl. 2006, Vilhelmsen 2007, Sunde & Dalby 2014). I de fleste skove er det kun en lille andel af skovarealet, der er egnet som levested for hasselmus. Arten kan også opretholde bestande i landskaber med en tæt mosaik af varierede mindre skove og krat, der er forbundet med brede, varierede, levende hegn.

Levestederne skal have et varieret fødeudbud af blomster, insekter, bær og nødder gennem hele sommerhalvåret, hvor hasselmusen er aktiv (Bright m.fl. 2006, Vilhelmsen 2007, Sunde & Dalby 2014). Om vinteren ligger hasselmus i dvale i en rede placeret under en træstub eller lignende. Arten har lav bestandstæthed og lav reproduktionsrate sammenlignet med andre gnavere.

Hasselmusen er kendt fra Sydfyn og Langeland, tre områder på Sjælland, og i Jylland ved Vejle og Gråsten. Artens udbredelse er indskrænket siden 1980erne, og den synes nu af være uddød i Jylland. Hasselmusen er truet af skovdrift og græsning i skov samt fragmentering af dens levesteder (Bright m.fl. 2006, Flowerdew & Ellwood 2001, Rozycka m.fl. 2015).

Overvågningsmetoder

Hasselmus overvåges ekstensivt hvert 6. år i NOVANA-programmet. Forekomst af hasselmus registreres ved ophængning af særlige rederør, hvor arten bygger sommerrede, og ved eftersøgning af naturlige sommerreder (Søgaard m.fl. 2018). På hver lokalitet ophænges 10 rederør om foråret. Forekomsten af hasselmusreder noteres ved indsamling af rørene om efteråret. Overvågningen er principielt landsdækkende, men reelt overvåges arten kun i skove, hvorfra den tidligere er kendt samt potentielt egnede skove tæt derpå.

Arten blev overvåget i 2012-2013 og i 2018-2019 efter samme metode i NOVANA-programmet. Ved tidligere overvågninger af de daværende amter i 2000-2003 samt den første NOVANA-programperiode 2004-2010, blev arten alene registreret ved eftersøgning af naturlige reder.

Resultater

I perioden 2018-2019 blev hasselmus overvåget i 139 skove i 30 UTM-kvadrater (10x10 km). Hasselmus blev fundet i 60 af de undersøgte skove på Sydfyn og i tre skovområder på Sjælland ved Sorø-Slagelse, Hvalsø og Rønnede, svarende til i alt 15 UTM-kvadrater (Figur 1, Tabel 1).

Udvikling i antal og udbredelse

I perioden 2018-2019 blev hasselmus overvåget i 139 skove i 30 UTM-kvadrater (10x10 km). Hasselmus blev fundet i 60 (43,2%) af de overvågede skove. Fundene af hasselmus blev gjort i flere skovområder på Sydfyn og i skove i tre områder på Sjælland ved hhv. Sorø-Slagelse, Hvalsø og Rønnede. Der blev fundet hasselmus i 15 UTM-kvadrater (Figur 1, Tabel 1).

Hasselmusens udbredelse synes at være uændret sammenlignet med overvågningen i 2012-2013 (Figur 2) (Therkildsen m.fl. 2020). Arten blev dog ikke genfundet på Langeland - hverken i den skov hvor den blev registreret i overvågningen i 2000-2005, eller hvor den blev fundet i 2012-2013. Senere overvågninger må vise om hasselmus er forsvundet fra Langeland. Ved overvågningen i 2018-2019 blev arten eftersøgt og genfundet i skove ved Rønnede på Sydsjælland, hvor den ikke blev registreret i 2012-2013, men overvågningen i 2018-2019 bekræftede også resultatet fra 2012-2013 i Jylland, hvor arten synes at være uddød. Arten er sidst fundet i Sydøstjylland i et enkelt skovbryn i 2011 trods intensiv overvågning og eftersøgninger i 2010-2012 i flere skove (Schulz m.fl. 2013). Frem til 2003 forekom hasselmus i skove ved Vejle. Intensive eftersøgninger i 2014-2015 gav samme negative resultat som NOVANA-overvågningerne i 2012-2013 og 2018-2019 (Vejdirektoratet 2016).

Den ekstensive overvågning tilvejebringer ikke data, der gør det muligt at beregne de fragmenterede bestandes størrelse. Nogle af de lokale bestande inden for de fire forekomstområder er formentlig også isolerede fra hinanden. Små bestande har alene på grund af deres størrelse en forhøjet sandsynlighed for at uddø pga. indavl ved tilfældige demografiske og miljømæssige hændelser (Hylander & Ehrlén 2013). De små, isolerede hasselmus­bestande kan således være meget truede uden en hurtig, aktiv forvaltningsindsats.

Referencer

  • Bright P, Morris P, Mitchell-Jones A 2006. The dormouse conservation handbook. English Nature, Peterborough.
  • Flowerdew JR, Ellwood SA 2001. Impact of woodland deer on small mammal ecology. Forestry 74, 277-287.
  • Hylander K, Ehrlén J 2013. The mechanisms causing extinction debts. Trends in Ecology & Evolution 28, 341-346.
  • Rozycka D, Lim JM, Troit RC, Brooks S 2015. Have feral boar significantly impacted hazel dormouse populations in Sussex, England. Folia Zoologica 64, 337-341.
  • Schulz B, Krog M, Herty C, Reimers M 2013. Cross-border conservation of the hazel dormouse. Presence, genetics, management and perspectives. INTERREG-BioGrenzKorr - part 1. Naturstyrelsen, Stiftung Naturschutz and Schleswig-Holsteinishes Landesforesten.
  • Sunde P, Dalby L 2014. Forvaltning af hasselmus - afrapportering af projektets hovedresultater. Notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.
  • Søgaard B, Elmeros M, Vilhelmsen H 2018. Overvågning af hasselmus Muscardinus avellanarius, version 3. Teknisk Anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
  • Therkildsen OR, Elmeros M, Bladt JS, Mikkelsen P, Sveegaard S, Teilmann J 2020. Overvågning af arter 2012-2017: NOVANA. Fagdatacentret for Terrestrisk Natur, Institut for Bioscience. Videnskabelig rapport fra DCE, Aarhus Universitet. nr. 58.
  • Vejdirektoratet 2016. Ny bane på tværs af Vejle Fjord. Miljøvurdering. Del 2 - Natur. Vejdirektoratet. Rapport 570.
  • Vilhelmsen H 2007. Hasselmus Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758). I: Baagøe HJ, Jensen TS (red.). Dansk Pattedyratlas. Gyldendal. 164-167.

Hasselmus/Foto Wikimedia Commons
Hasselmus 
Foto: Wikimedia Commons