Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Våd hede er domineret af dværgbuske og dækningen af vedplanter er generelt lav. Blåtop er den mest dominerende art med en dækning på hele 45 %, mens klokkelyng har en gennemsnitlig dækning på 17 %. Der er registreret invasive arter i en tredjedel af prøvefelterne med bjerg-fyr, stjerne-bredribbe, sitka-gran, klit-fyr, hvid-gran og glansbladet hæg som de mest udbredte arter. Sammen med tør hede er våd hede en af de mest sure naturtyper i Danmark. De våde heder er generelt ekstremt næringsfattige, dog tyder det gennemsnitlige C/N-forhold i morlaget på en vis ophobning af kvælstof i den øverste del af jordbunden. Det gennemsnitlige kvælstofindhold i årsskud af dværgbuskene er lavt, hvilket indikerer, at de våde heder er mindre påvirkede af kvælstof fra luften end de tørre heder.

Udvikling

Der er ikke entydige tegn på en forbedring eller forværring af tilstanden i våd hede i perioden 2004-2015. Der er registreret et signifikant fald i dækningen af klokkelyng samt en stigning i de næringselskende arters andel af vegetationen i perioden 2004-2015. Siden 2007 er der desuden et signifikant fald i dækningen af dværgbuske og i ratioen mellem klokkelyng og blåtop. Det tyder på, at tilstanden er under forandring i en negativ retning, formodentlig som følge af næringspåvirkning. Der er samtidig registreret et signifikant fald i den samlede udbredelse af invasive arter (minus stjerne-bredribbe), i udbredelse af bjerg-fyr og invasive arter af fyr samt et fald i dækningen af lave vedplanter i perioden 2004-2015. Disse ændringer er positive for naturtypens tilstand og kan forklares ved en øget forvaltningsindsats.

Geografiske mønstre

Der er ikke væsentlige forskelle på tilstanden af våd hede i de tre regioner, der er udlagt overvågningsstationer i.  Dog er dækningen af dværgbuske højest i Nordjylland og lavest i Vestjylland, mens dækningen af blåtop og klokkelyng er højest i Vestjylland og lavest i Nordjylland. I Nordjylland er udbredelsen af invasive arter lidt lavere, mens dækningen af vedplanter er højere end i de tre øvrige regioner. Der er ikke væsentlige forskelle i de næringselskende arter andel af vegetationen (udtrykt ved Ellenbergs næringsindikator), mens datagrundlaget ikke har været tilstrækkeligt til at vurdere eventuelle regionale forskelle for de øvrige indikatorer for de våde heders næringsstatus.

Overvågningsdata viser, at der ikke er væsentlige forskelle i tilstanden inden for - og uden for habitatområderne. Der er dog en signifikant mindre udbredelse af invasive arter af fyr og en større dækning af klokkelyng i forhold til blåtop inden for - end uden for habitatområderne.