Aarhus Universitets segl

Indlandsklitter, hede og krat

Uden for kystzonen kan der opstå klitter på flyvesandsaflejringer fra den sidste istid. Disse indlandsklitter findes på meget tør, varm og udvasket sandbund og omfatter visse-indlandsklit (2310) og revling-indlandsklit (2320), der begge er præget af hedevegetation og græs-indlandsklit (2330) med en overdrevslignende vegetation domineret af græsser og urter. På sandede, næringsfattige jorder med typisk mordannelse findes hederne, hvor vegetationen er domineret af dværgbuske og ofte en rig mos- og lavflora. På fugtige og våde arealer findes våd hede (4010) ofte med klokkelyng og en rig urtevegetation og på den tørre bund findes tør hede (4030) med hedelyng, revling, tyttebær og hedemelbærris. På heder og overdrev, hvor der sker tilgroning med enebær, findes naturtypen enekrat (5130).