Aarhus Universitets segl

Bidrag til den internationale overvågning af vandfugle

Resultaterne fra de internationale optællinger samles i Wetlands Internationals vandfugledatabaser om International Waterbird Census (IWC) i Wageningen i Holland.

De danske optællingsresultater indgår i rapporter om vandfugletællinger i Vestpalearktis, som udgives af Wetlands International, og som især understøtter videnopbygningen om bestandsstatus for arter omfattet af EU Fuglebeskyttelsesdirektivet, Ramsar-konventionen og Vandfugleaftalen (African-Eurasian Waterbird Agreement, AEWA) under Bonn-konventionen.  

På baggrund af optællingsresultaterne i databaserne bliver størrelsen af de enkelte internationale vandfuglebestande anslået, og udviklingstendenser beregnet.

De officielle estimater for vandfuglebestandenes størrelser og deraf afledte 1%-kriterier bliver offentliggjort hvert sjette år efter, senest i 2018 (Wetlands International 2018). Størrelsen af vandfuglebestandene danner bl.a. grundlaget for udpegning af internationalt vigtige fugleområder. Det skyldes at lokaliteter, der regelmæssigt huser mindst 1 % af en vandfuglebestand, defineres som internationalt betydningsfulde i henhold til Ramsar-konventionen, en regel der også benyttes i relation til Fuglebeskyttelsesdirektivets udpegning af områder af international betydning i henhold til direktivets artikel 4.2. Dette kriterium, som er det vigtigste blandt flere, er i dag internationalt anerkendt, men er naturligvis kun af værdi i det omfang, det er muligt at give præcise og troværdige estimater for bestandsstørrelserne.

Data benyttes også til beregning af regionale bestandsudviklinger til Vandfugleaftalens Conservation Status Report, forud for aftalens partsmøder hvert tredje år (seneste Nagy & Langendoen 2018).

Siden 2013 har Miljøministeriet (Departementet eller relevante styrelser) endvidere ved flere lejligheder rekvireret data fra de 100 indeksområder, der overvåges årligt ved midvinter, til brug for HELCOM og OSPAR. I HELCOM benyttes data fra de 45 af de 100 indeksområder, som ligger indenfor HELCOM aftalens område, til beregning af en indikator for forekomst af vandfugle i Østersø-regionen i vinterperioden (HELCOM 2017).

Referencer

  • Fox, A.D. & Leafloor, J.O. (red.) (2018). A global audit of the status and trends of Arctic and Northern Hemisphere goose populations. Conservation of Arctic Flora and Fauna International Secretariat: Akureyri, Iceland. Component 1 beskriver den overordnede udvikling. Component 2 indeholder beskrivelser for de enkelte arter og flyway-bestande. 
  • HELCOM (2017). Abundance of waterbirds in the wintering season. HELCOM core indicator report. Online, hentet 16. August 2017.
  • Nagy, S. & Langendoen, T. (red.)(2018). Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area. Seventh Edition. – Wetlands International. 142 s.
  • Wetlands International (2018). Waterbird Population Estimates. CSR 7 estimater. - Wetlands International. http://wpe.wetlands.org
  • Bemærk at Nagy & Langendoen (2018) og Wetlands International (2018) indeholder de samme estimerede bestandsstørrelser og bestandsudviklinger. I førstnævnte gennemgås endvidere status for bestande på tværs af arterne indenfor AEWA regionen, men man kan ikke tilgå noter og detaljer om baggrunden for de vurderede bestandsstørrelser og trends. Det kan man via sidstnævnte, der er en web-page baseret database. For gæssene er Wetlands Internationals (2018) bestandsvurderinger dog  baseret på Fox & Leafloor (2018).