Aarhus Universitets segl

Kontrolovervågningsdata 2004-2015

Sammenfatning

Tilstand

Vegetationen i grårisklit er relativt lav og åben med kun få spredte høje vedplanter. Vegetationen er generelt relativt artsrig med en lav dækning af bredbladede urter og spredt forekomst af dværgbuske. De meget følsomme plantearter er dog relativt spredt forekommende, og invasive arter er udbredte. Der er en begrænset tilgængelighed af næringsstoffer i grårisklit, og jordbunden er mindre udvasket end i klithederne og de grå klitter.

Udvikling

Da grårisklit først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Der er nogen forskel på tilstanden af grårisklit i de tre regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. I de nordjyske grårisklitter er der registreret flere arter, der er meget følsomme overfor næringspåvirkning og tilgroning, en lavere gennemsnitlig vegetationshøjde og en mindre udbredelse af invasive arter. Her er også en større dækning af høje vedplanter og en væsentlig lavere dækning af dværgbuske end i de to øvrige regioner. I Østjylland og Fyn er der registreret en større dækning af gråris, dværgbuske og bredbladede urter, en lavere dækning af græsser og færre næringselskende arter i grårisklitterne end i de øvrige regioner.

Overvågningsdata viser, at der ikke er væsentlige forskelle i tilstanden af grårisklit inden for - og uden for habitatområderne. Der er dog en signifikant højere dækning af gråris i pinpoint-rammerne inden for habitatområderne.