Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klithede (2140)

2140

*Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)

Den danske fortolkning af naturtypen 

2140

* Decalcified fixed dunes with Empetrum nigrum

EU's fortolkning af naturtypen

 * Prioriteret naturtype, der er særligt truet på europæisk plan.

Om klithede

Klitheder er stabile (gamle) klitter bag de ydre klitter med et mere eller mindre lukket vegetationsdække præget af dværgbuske såsom revling, hedelyng, klokkelyng eller visse. Kalkindholdet i jorden er lavt grundet udvaskning af klitterne. Dele af naturtypen findes på tørre klitter, mens andre dele findes i fugtige lavninger og svarer med hensyn til flora til våd hede med mosebølle, pors og klokkelyng.

Klithede findes ved de eksponerede kyster, og har sin hovedudbredelse langs den jyske vestkyst og i Nord-Vestjylland. Klitheden er, med et samlet areal på 23.800 ha, en af de mest udbredte lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 62 % af arealet findes indenfor habitatområderne. Sammenlagt er der registreret klithede på 275 overvågningsstationer i perioden 2004-2014, heraf ligger 202 inden for og 73 uden for habitatområderne.