Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Surt overdrev (6230)

 

6230

*Artsrig overdrev eller græshede på mere eller mindre sur bund

De danske beskrivelser af naturtypen 

6230

*Species-rich Nardusgrasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)

EU's beskrivelser af naturtypen

* Prioriteret naturtype, der er særligt truet på europæisk plan.

Om surt overdrev

Den del af dansk overdrevsvegetation (inklusive græshede), som er ekstensivt drevet og vokser på mere eller mindre sur bund, og som danner sammenhængende vegetation domineret af flerårige arter, herunder krat eller buske. Typen omfatter succesionstrin af heder, hvor bølget bunke dominerer - dog eksklusiv områder præget af dværgbuske. Typen rummer talrige undertyper (bl.a. katteskæg-, hvene/svingel- og sand-star- dominerede typer) og skal opfattes ganske bredt, idet der dog skal have været kontinuitet i forholdene i en årrække. Med ekstensivt drevet menes her, at florasammensætningen ikke er forarmet grundet overgræsning, tilgroning, gødskning, sprøjtning eller omlægning.