Aarhus Universitets segl

Tilstand og udvikling 2004-2022

Tilstand 2017-2022

Sammenlagt viser overvågningsdata, at vegetationen på surt overdrev generelt er relativt rig på bredbladede urter og arter, der er følsomme overfor næringspåvirkning, omlægning og tilgroning. Vegetationen er relativt lav, vedplanterne er spredte og græsning er udbredt. De sure overdrev er generelt næringsfattige, men den relativt store mængde plantetilgængeligt fosfor i jorden og de næringselskende arters andel af vegetationen er tydelige tegn på tidligere opdyrkning af en væsentlig andel af naturtypens areal. Ratioen mellem kvælstof og fosfor indikerer at hovedparten af de sure overdrev er kvælstofbegrænsede.

Geografiske mønstre

Surt overdrev findes især i Nordjylland og Østjylland og Fyn, og i mindre omfang i Vestjylland og på Sjælland og øer. Der er nogen forskel på tilstanden af surt overdrev i de fire regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. I den nordjyske og den sjællandske region er vegetationen rigere på arter og arter, der er følsomme eller meget følsomme over for næringspåvirkning, omlægning og tilgroning. På sure overdrev i den vestjyske region udgør de næringselskende arter en mindre del af vegetationen, og mosser dækker en lidt større del af jordoverfladen end i de øvrige tre regioner, men der er også en større udbredelse af invasive arter. I den sjællandske region er jordbunden lidt mere kalkrig, og vegetationen er mindre påvirket af næringsstoffer. Dette kommer til udtryk ved et lavere indhold af kvælstof og en lavere ratio mellem kvælstof og fosfor i bladpladerne af græsserne end i de øvrige tre regioner. I de to østlige regioner er der en større dækning af høje og lave vedplanter.

Overvågningsstationerne for naturtypen er nogenlunde lige fordelt inden for og uden for habitatområderne og overvågningsdata viser, at tilstanden på surt overdrev er bedre inden for - end uden for habitatområderne. Således er der signifikant flere arter, der er følsomme overfor næringspåvirkning, omlægning og tilgroning inden for habitatområderne end uden for, ligesom der er en lavere dækning af græsser og en større udbredelse af græsning. Inden for habitatområderne udgør de næringselskende arter en mindre del af vegetationen, men der er også målt et signifikant højere fosfortal og kvælstof- og fosforindhold i bladpladerne af græsserne, hvilket tyder på, at en større andel af overdrevene inden for habitatområderne har været opdyrket eller gødsket.

Udvikling 2004-2022

Der er tegn på en forværring af tilstanden på surt overdrev i perioden 2004-2022. Således viser overvågningsdata, at der er et signifikant fald i antallet af arter, der er meget følsomme over for næringspåvirkning, omlægning og tilgroning, og at de næringselskende arter udgør en stigende andel af vegetationen. Der er endvidere en signifikant stigning i den gennemsnitlige vegetationshøjde, dækningen af vedplanter og Ellenbergs næringsratio. Samtidig er der dog en signifikant stigning i antallet af følsomme arter og et fald i fosforindholdet i græsser.

Sammenlagt viser overvågningsdata, at vegetationen på surt overdrev generelt er relativt rig på bredbladede urter og arter, der er sårbare overfor næringspåvirkning og tilgroning. Surt overdrev nord for Fussing sø.
Foto: Henriette Bjerregaard, MST

Datagrundlag i overvågningen

Overvågningsstationer

Der er udlagt 245 overvågningsstationer med fokus på at dokumentere tilstand og udvikling af naturtypen surt overdrev. Heraf er 106 stationer udlagt i 2004, fordelt på 15 intensive stationer, der blev overvåget årligt og 91 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010. Yderligere 139 stationer blev udlagt for surt overdrev i 2011 (Tabel 6230.5a). På grund af manglende ressourcer er overvågningen af 21 stationer med surt overdrev ikke gentaget i tredje programperiode.

Naturtypen er også registreret i et mindre antal prøvefelter på stationer udlagt for en anden habitatnaturtype (fx tør hede og kalkoverdrev) og er således sammenlagt overvåget på 268, 258 og 289 stationer. Fra anden programperiode ligger hovedparten af stationerne uden for habitatområderne (Figur 6230.60) og det samme gør 65 % af det skønnede areal med naturtypen.

Tabel 6230.5a. Oversigt over overvågningsstationer for surt overdrev i de tre programperioder (2004-2022) og deres placering hhv. inden for - og uden for habitatområderne. ”Primære” er antal stationer, der er udlagt med fokus på surt overdrev, og hvor hovedparten af prøvefelterne typisk tilhører denne naturtype. ”Øvrige” er stationer udlagt med fokus på en anden habitatnaturtype, men hvor et eller flere prøvefelter ligger i partier med surt overdrev. * Enkelte stationer har prøvefelter både inden for og uden for habitatområderne og tæller med begge steder

Overvågningsstationer

Programperioder

2004-2010

2011-2016

2017-2022

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Primære

Øvrige

Inden for habitatområderne

63*

121*

101*

10

95*

43*

Uden for habitatområderne

48*

47*

144*

11

129*

32*

Samlet

103

165

237

21

216*

73

268

258

289

Prøvefelter

Der er sammenlagt foretaget 11.180 registreringer i prøvefelter med surt overdrev i perioden 2004-2022, med en dokumentation af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter efter metoderne til overvågning af lysåbne habitatnaturtyper (Tabel 6230.5b). Der er endvidere udtaget 3.114 jordprøver til måling af pH, C/N-forhold og/eller fosforindhold og 1.556 løvprøver til måling af planternes indhold af kvælstof og fosfor.

Indikatorer

På baggrund af NOVANA programmets prøvetagning er udvalgt en række indikatorer, der er egnede til at vurdere naturtypens tilstand og udvikling. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens sammensætning af arter og diversitet, vegetationsstruktur, indikatorværdier samt jord-, vand- og planteprøver.

Figur 6230.60. Kort over stationer med surt overdrev i perioden 2017-2022 (se Tabel 6230.5a). Farverne angiver om stationerne ligger inden for (lyseblå symboler) eller uden for (mørkeblå) habitatområderne (efter grænsejusteringerne i november 2008).


Tabel 6230.5b. Oversigt over antal registreringer af arter og strukturer samt indsamlinger af jord-, vand- og planteprøver i prøvefelter for surt overdrev i perioden 2004-2022 hhv. inden for og uden for habitatområderne. I første programperiodes overvågning (2004-2010) blev prøvefelterne overvåget årligt på de intensive stationer og en gang i perioden på de ekstensive stationer. Prøvefelterne fra de gamle stationer (udlagt i 2004) blev overvåget to gange i anden programperiode (2011-2016), mens prøvefelterne fra de nye stationer (udlagt i 2011) blev overvåget en enkelt gang. Med undtagelse af 21 overvågningsstationer blev alle prøvefelter overvåget en gang i tredje programperiode (2017-2022).