Aarhus Universitets segl

Indikatorer

De indsamlede overvågningsdata danner grundlag for en række målte og beregnede indikatorer for de terrestrisk naturtypers tilstand og udvikling (Tabel I1). Indikatorerne afspejler de økologiske processer, der er nødvendige, for at naturtyperne kan opretholdes på længere sigt, og kan variere betragteligt mellem naturtyperne. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens struktur (fx vedplantedækning, vegetationshøjde og bar jord), skovstruktur (fx dødt ved, store træer og levende træer med hulheder og rådne partier), artssammensætning (fx dækning af græsser, enårige arter og invasive arter), indikatorværdier (fx Ellenberg-værdier for næringsstatus og fugtighed), jordprøver (fx pH og C/N-forhold), vandprøver (fx nitrat og fosfatindhold) og planteprøver (fx kvælstofindhold i skudspidser af dværgbuske).

Tabel I1. Oversigt over indikatorer for tilstand og udvikling af terrestriske habitatnaturtyper.