Aarhus Universitets segl

Udvalgte nøglearter

Indikator i kontrolovervågningen af lysåbne naturtyper

Hvorfor registreres udvalgte arter?

En række naturtyper er defineret ved forekomsten af særlige karakteristiske arter og en gunstig tilstand afhænger af at disse arter fastholdes som en væsentlig del af vegetationsdækket. Det gælder eksempel hedelyng på tørre heder (4030), klokkelyng på våde heder (4010), hvas avneknippe i avneknippemoser (7210), enebær i enebærklit (2250) eller enebærkrat (5130), tagrør og strand-kogleaks i strandrørsumpe  (del af 1330).

I andre tilfælde indikerer en høj dækning af bestemte arter, at naturtypen er næringspåvirket, afvandet eller mangler forstyrrelser i form af græsning, erosion eller oversvømmelser. Det gælder eksempelvis forekomsten af bølget bunke i klitter og på heder eller vadegræs på strandenge. 

Hvordan registreres udvalgte arter?

Denne indikator er afledt af vegetationens artssammensætning og artens dækningsgrad beregnes ud fra antal hits i pin pointrammen. Da metoden til registrering af høje urter og græsser i pinpoint-rammen er ændret gennem programmet kan dækningen af eksempelvis tagrør kun beregnes for data indsamlet fra 2007.

For en række karakterarter er der foretaget en vurdering af hvor stort et areal arten dækker i 5 m cirklen. Det gælder dækningen af vadegræs i vadegræssamfund (1320), klokkelyng i våd hede (4010), enebær i enebærklit (2250) og enebærkrat (5130), hvas avneknippe i avneknippemose (7210), gråris i grårisklit (2170) og havtorn i havtornklit (2160).


Vadegræs er indikator for tilstand og udvikling på strandenge (1310 og 1330) samt vadegræssamfund (1320). Foto: Peter Wind, AU