Aarhus Universitets segl

Bredbladede urter

Indikator i kontrolovervågningen af lysåbne naturtyper

Hvorfor registreres dækningen af bredbladede urter?

Dækningen af bredbladede urter er en simpel indikator for tilstanden i en række lysåbne terrestriske naturtyper. Generelt har lysåbne naturarealer i en gunstig tilstand en højere dækning af bredbladede urter end mere kulturpåvirkede arealer. Mange bredbladede urter har en rig produktion af nektar og pollen, der udgør en væsentlig fødekilde for insekter såsom humlebier, jordbier, honningbier, svirrefluer, sommerfugle, natsværmere, træbukke og snyltehvepse. Selvom vi ikke ved nøjagtigt hvordan, så er det af betydning for den samlede biodiversitet – især diversiteten af bestøvende insekter, at dækningen af insektbestøvede blomster ikke reduceres.

Dækningen af bredbladede urter er høj på naturlige overdrev, rigkær og kildevæld og ekstremt lav på sure og næringsfattige højmoser og heder. Det skal bemærkes, at nogle bredbladede urter, som fx hvid-kløver, ager-tidsel, vild kørvel og stor nælde, vil respondere positivt på tilførsel af næringsstoffer, omlægning og afvanding, og en høj dækning af bredbladede urter er ikke altid ønskværdig. Denne indikator skal derfor tolkes med omtanke.

Hvordan registreres dækningen af bredbladede urter?

Bredbladede urter omfatter karplanter, der ikke er vedplanter, dværgbuske, græsser eller halvgræsser. Artsgruppen omfatter således alle en- og tokimbladede arter, der ikke tilhører græs-, halvgræs-, siv- eller lyngfamilierne eller har livsformen fanerofyt (træer, buske og lianer). 

Dækningen af bredbladede urter registreres både som estimeret dækningsgrad (i %) i 5 m cirklen og som antal hits i pinpoint-rammen, der berører en bredbladet urt. Dækningen af bredbladede urter i 5 m cirklen har været en del af overvågningen siden 2018 og kan beregnes for alle de lysåbne habitatnaturtyper. Dækningen af bredbladede urter i pinpoint-rammen har kan beregnes for de lysåbne habitatnaturtyper, hvor der udføres pinpoint-analyser (se Tabel D1), men da metoden til indtastning af pinpoint-data er ændret gennem programmet, kan dækningen af bredbladede urter kun beregnes for data indsamlet fra 2007. Ud fra feltmålingerne af antal hits med bredbladede urter i pinpoint-rammen beregnes en dækningsgrad (i %) for hvert prøvefelt.