Aarhus Universitets segl

Laver

Indikator i kontrolovervågningen af lysåbne naturtyper og skove

Hvorfor registreres laver?

Vegetationen i flere sure og næringsfattige naturtyper er kendetegnet ved en rig kryptogamflora, herunder en høj dækning og diversitet af laver. Dækningen af laver er især høj i indlandsklipper (8220), indlandsklitter (2310, 2320 og 2330), kystklitter (2130, 2140 og 2250), indlandsheder (4030 og 4010) og højmoser (7110 og 7120). En høj diversitet og dækning af laver forudsætter en lav tilgængelighed af næringsstoffer og flere undersøgelser peger på, at en høj kvælstofdeposition reducerer dækningen af laver (Ketner-Oostra and Sykora, 2004, Remke et al., 2009). Jordboende laver, eksempelvis i grå/grøn klit (2130), afhænger af et meget åbent vegetationsdække, hvor der konstant blotlægges partier med bart substrat med mulighed for regeneration.

Hvordan registreres laver?

Lavfloraens artssammensætning registreres ikke i NOVANA programmet, men der foretages en registrering af forekomsten af jordboende laver i prøvefelter og 5 m cirkler. Jordboende laver bestemmes til én af grupperne ”art af bægerlav” (Cladonia sp.,s.s.), ”art af rensdyrlav” (Cladina sp.) eller ”lav, ikke bæger- eller rensdyrlaver” (Lichenes sp. - eksl. Cladonia sp., s.l.). I tvivlstilfælde er gruppen ”art af bæger- og rensdyrlav” (Cladonia sp., s.l.) anvendt.

Indikatorerne "udbredelsen af laver" og "dækningen af laver" er begge afledt af vegetationens artssammensætning. Udbredelsen af laver beregnes som andelen af 5 m cirkler, hvor der er registreret laver. Dækningen af laver registreres både som estimeret dækningsgrad (i %) i 5 m cirklen og som antal hits i pinpoint-rammen, der berører lavtaxa. Dækningen af laver i 5 m cirklen har været en del af overvågningen siden 2018 og kan beregnes for alle de lysåbne habitatnaturtyper. Dækningen af laver i pinpoint-rammen kan beregnes for de lysåbne habitatnaturtyper, hvor der udføres pinpoint-analyser (se Tabel D1), men da metoden til indtastning af pinpoint-data er ændret gennem programmet, kan dækningen af laver kun beregnes for data indsamlet fra 2007. Ud fra feltmålingerne af antal hits med laver i pinpoint-rammen beregnes en dækningsgrad (i %) for hvert prøvefelt.

Referencer

  • Ketner-Oostra, R. & Sýkora, K.V. 2004. Decline of lichen-diversity in calcium-poor coastal dune vegetation since the 1970s, related to grass and moss encroachmentPhytocoenologia 34: 521–549.
  • Remke, E., Brouwer, E., Kooijman, A., Blindow, I. & Roelofs, J. 2009. Low Atmospheric Nitrogen Loads Lead to Grass Encroachment in Coastal Dunes, but Only on Acid Soils. Ecosystems. 12. 1173-1188.