Aarhus Universitets segl

Store træer

Indikator i kontrolovervågningen af skovnaturtyper

Hvorfor registreres store træer?

Fælles for skovene er, at der knytter sig en stor gruppe af arter til overfladen af gamle træer (epifytter) og til ved under nedbrydning, både i hulheder eller rådne partier på ellers levende træer og i døde grene og stammer (Müller & Butler 2010; Stokland m.fl. 2012). En tommelfingerregel siger, at det er en tredjedel af skovenes samlede biodiversitet, som er knyttet til døende træer og dødt ved (Larsson 2011). Denne del af skovens biodiversitet må betragtes som særligt truet, idet levestederne er direkte påvirkede af forstlig hugst af biologisk unge træer og fjernelse af dødt ved. Mange truede arter koloniserer udelukkende træer, som stadigvæk er levende, så der er behov for både levende gamle ”veterantræer” og dødt ved.  

Antallet af store hjemmehørende træer er en væsentlig indikator for skovenes biologiske tilstand, både fordi det siger noget om intensiteten af skovdriften, herunder rekruttering af dødt ved, og fordi gamle træer udvikler særlige strukturer (furet bark, hulheder mv.), som er værdifulde for skovens insekt- og epifytsamfund, ligesom træer med råd eller hulheder er gode indikatorer for vedboende arter (Winter & Möller 2008). Indikatoren er også vigtig i forhold til en vurdering af effekterne af en ekstensivering af skovdriften og målrettede indsatser for at øge mængden af gamle træer.

Forskellige arter af træer og buske har forskellige størrelser ved modenhed, og der vil være forskel på størrelsesgrænserne for de forskellige habitatnaturtyper og for forskellige dele af landet. Kriterierne for store træer, der er brugt i analyserne af NOVANA data findes i Tabel 1.

Hvordan registreres store træer?

Siden 2007 er der i NOVANA programmet foretaget en registrering af diameter og artsnavn for alle rodfæstede enkelttræer i 5 m og 15 m cirklerne, der opfylder bestemte størrelseskriterier.

I 5 m cirklerne registreres alle træer og buske, der har en diameter i brysthøjde (1,3 m over jorden) mellem 10 cm og 40 cm og i 15 m cirklerne registreres træer og buske med en diameter over 40 cm. Vedplanterne bliver opmålt én gang i hver programperiode.

Tabel med størrelsesgrænser for store træer


Referencer

  • Müller, J., Bütler, R., 2010. A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management recommendations in European forests. Eur. J. Forest Res. 129: 981-992. 
  • Stokland, J.N., Siitonen, J., Jonsson, B.G., 2012. Biodiversity in Dead Wood. Cambridge University Press, UK. 
  • Winter, S. & Möller, G.C. 2008. Microhabitats in lowland beech forests as a monitoring tool for nature conservation. Forest Ecology and Management, 255, 1251-1261.