Aarhus Universitets segl

Befæstede og hegnede arealer

Indikator i kontrolovervågningen af skovnaturtyper

Hvorfor registreres befæstede og hegnede arealer?

Befæstede arealer i form af stier og veje er udtryk for graden af potentielle forstyrrelser fra rekreative aktiviteter og opdelingsgraden i skoven. Hegnede arealer er udtryk for den del af skovarealet, der er frahegnet forstyrrelser fra græssende dyr (især hjorte). Ved frahegning reduceres andelen af træer og buske med skader fra dyrenes bid og barkskrælning, der på sigt kan danne habitater i form af hulheder og rådne partier.

Hvordan registreres befæstede og hegnede arealer?

I 15 m cirklerne registreres antal m2 med hhv. befæstede areal med vej/sti (inkl. grusbelagte veje og stier) og indhegninger med henblik på at sikre foryngelse. Registreringen har været en del af NOVANA-programmet siden overvågningens start i 2007.

Ved udlægningen af prøvefelterne er fravalgt befæstede arealer og ved genfinding af prøvefelter, der som følge af GPS usikkerheder lander på et befæstet areal, forskydes prøvefeltets placering til det nærmeste areal med skovnaturtypen. Indikatoren er således ikke et retvisende mål for udbredelsen af befæstede arealer i habitatskovene.