Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Plantetilgængeligt fosfor i jorden (fosfortallet)

Indikator i kontrolovervågningen af lysåbne naturtyper

Hvorfor registreres fosfortallet?

Fosfortallet angiver den plantetilgængelige del af jordbundens fosfat og måles for de naturtyper, der kan have været opdyrket i nyere tid. Et højt fosfortal indikerer en tidligere eller nuværende gødningspåvirkning, som vil kunne påvirke artssammensætningen på lokaliteterne. Den typiske værdi for jorder, som aldrig har været opdyrket, er 1,5-2,0 mg P pr. 100 g jord (svarende til 15 -20 mg/kg).

Fosfortallet for arealer, der tidligere har været gødet er typisk højere end 2 (Rubæk et al., 205). Dog kan organiske jorder på strandenge (1330) og rigkær (7230) have et naturligt højt indhold af plantetilgængeligt fosfor. For strandenge kan der endvidere være en naturlig tilførsel af fosfor fra oversvømmelser og fugle, hvorfor fosfortallet her kan være højt uden at der har været tale om tidligere dyrkning.

Hvordan registreres fosfortallet?

Fosfortallet analyseres i laboratorie på jordprøver, der indsamles i hvert fjerde prøvefelt på overvågningsstationer udlagt for naturtyperne strandeng (1330), overdrev (6120, 6210 og 6230) samt rigkær (7230). Fosfortallet har været registreret siden 2004. I første programperiode blev fosfortallet også målt i jordprøver fra indlandssalteng (1340) og tidvis våd eng (6410).  

Reference

Rubæk, G., Heckrath, G. & Knudsen, L.: 205, 'Fosfor i dansk landbrugsjord. Markbrug, nr. 312.