Aarhus Universitets segl

Jord-, vand- og planteprøver

I NOVANAs naturtypeprogram er udvalgt en række målbare indikatorer, som beskriver fysio-geokemiske og biologiske forhold og på sigt sammenhænge mellem påvirkninger og naturtypens tilstand. Indikatorerne er udvalgt med henblik på at kunne beskrive effekterne af påvirkningsfaktorer såsom eutrofiering, forsuring, driftsændringer, ændringer i hydrologi og habitatfragmentering. En stor andel af indikatorerne vil ligeledes kunne anvendes i vurderinger af klimaændringer.

De lysåbne naturtyper

I Tabel F1 er vist hvilke jord-, vand- og planteprøver, der er indsamlet i prøvefelter fra de lysåbne naturtyper i tre programperioder. De valgte måleparametre omfatter målinger af en række næringsstofrelaterede parametre, herunder forholdet mellem kulstof og kvælstof i jorden (C/N-forholdet), fosfor i jord (P-tal), nitrat, ammonium og phosphat i vand, N og P i løvet (laver, mosser, dværgbuske og græsser), pH i jord eller vand samt i de våde naturtyper også ledningsevne og vandstand. Prøvetagningen varierer mellem naturtyperne og for nogle parametre også mellem programperioderne.

I første programperiode (2004-2010) blev udtaget jord-, vand- og planteprøver i hvert andet prøvefelt på stationer med 20 prøvefelter og i hvert fjerde prøvefelt på øvrige stationer (se detaljer her). Der blev målt vandstand i to prøvefelter på udvalgte stationer fordelt på 3 naturtyper (tidvis våd eng, højmose og rigkær). I de tekniske anvisninger er angivet, at gentagne prøvetagninger foretages i de samme prøvefelter.

I anden programperiode (2011-2016) blev udtaget jord-, vand- og planteprøver i 2 til 4 prøvefelter pr station (se detaljer her). Der blev målt vandstand i fire prøvefelter på udvalgte stationer fordelt på 8 naturtyper (indlandssalteng, klitlavning, våd hede, tidvis våd eng, højmose, hængesæk, kildevæld og rigkær). Fra 2014 er det i den tekniske anvisning præciseret, at både plante- og jord/vandprøver skal udtages fra samme prøvefelt.

I tredje programperiode (2017-2022) blev udtaget jord-, vand- og planteprøver i 2 til 3 prøvefelter pr station (se detaljer her). Der blev udtaget planteprøver til måling af løvets indhold af kvælstof og fosfor for hovedparten af de lysåbne naturtyper, dog undtaget strandtyperne, de yderste kystklittyper og krattyperne (fx enebærkrat). Der blev ikke længere målt vandstand og vandkemi (NO3, NH4 og PO4) på overvågningsstationerne, ligesom det blev vedtaget, at der kun blev målt fosforindhold i jordbunden en gang for hver station (og dermed udgik denne prøvetagning efter den anden programperiode).

Tabel F1. Oversigt over prøvetagningsaktiviteter for NOVANA-programmets lysåbne, terrestriske naturtyper i hhv. 1.) første programperiode (2004-2010), 2.) anden programperiode (2011-2016) og 3.) tredje programperiode (2017-2022). Prøvetagningen følger den naturtype stationen er udpeget for og udføres i et udvalgt af prøvefelterne.

* Fosfortal (P-tal) og forholdet mellem kulstof og kvælstof i jordbunden (C/N-forholdet) måles kun én gang i programperioden. ** NO3, NH4 og PO4 måles i forbindelse med vegetationsanalyserne og på stationer med vandstandsloggere også ved besøg i forårsperioden.

1N i løv måles kun på strandeng (1330) og i grå/grøn klit (2130), 2Fosfortal måles kun i strandeng (1330), 3Der opsættes fire piezometerrør på udvalgte stationer, og der måles vandkemi i alle fire prøvefelter, 4På 6410 stationer, hvor der ikke er opsat vandstandsrør, udtages jordprøver og 5N i løv blev kun målt på intensive stationer.

Skovnaturtyperne

I Tabel G1 er vist hvilke jord- og vandprøver, der er indsamlet i prøvefelter fra de ti skovnaturtyper i de tre programperioder. De valgte måleparametre omfatter målinger af forholdet mellem kulstof og kvælstof i jorden (C/N-forholdet), pH i jord eller vand, basemætning og i de to våde naturtyper også ledningsevne og vandstand. Prøvetagningen varierer mellem naturtyperne, idet der udtages jordprøver i klitskov samt bøge- og egeskovstyperne og vandprøver i de to sumpskovstyper. Der er ikke ændret i parametrene gennem de tre programperioder.

I første programperiode (2004-2010) blev udtaget jord- og vandprøver i hvert fjerde prøvefelt (dvs 5 pr station) (se detaljer her). I de tekniske anvisninger er det angivet, at gentagne prøvetagninger foretages i de samme prøvefelter.

I anden programperiode (2011-2016) blev udtaget ord- og vandprøver i 2 prøvefelter pr station, dog 4 prøver på skovstationer med vandstandsmålinger (se detaljer her). 

I tredje programperiode (2017-2022) blev udtaget jord- og vandprøver i 2 prøvefelter pr station (se detaljer her). Der blev ikke målt basemætning i tredje programperiode, da denne parameter forventes at ændre sig ganske langsom og derfor kun måles hvert 12. år.

Tabel G1. Oversigt over prøvetagningsaktiviteter for de ti skovnaturtyper. Metoden har ikke ændret sig gennem programperioderne. *Der er ikke målt basemætning i tredje programperiode. ** Målingerne af vandstand ophørte efter anden programperiode.