Aarhus Universitets segl

Artssammensætning

I prøvefeltet, der består af et 0,5 m x 0,5 m kvadrat, registreres forekomsten af karplanter og karsporeplanter. For de lysåbne terrestriske naturtyper registreres dækningen af de enkelte arter ved pinpoint-analyse. Rodfæstede arter inden for rammen, der ikke er blevet registreret ved pinpoint-analysen anføres på en supplerende liste for prøvefeltet.

I den omgivende 5 m-cirkel registreres supplerende rodfæstede urter samt ikke-rodfæstede træer og buske der rager ind over cirklen.

For skovnaturtyperne registreres endvidere forekomst af skovindikatorarter og vedplantearter i den omgivende 15-m cirkel.

I første programperiode blev registreret dækning af invasive arter samt de karakteristiske arter, der er opført under hver af naturtyperne i Habitatdirektivets fortolkningsmanual. Denne aktivitet er ikke omfattet af overvågningen i anden og tredje programperiode.

Pinpoint-metoden

For de lysåbne naturtyper registreres dækningen af de enkelte arter ved pinpoint-analyse. Læs beskrivelsen af metoden her.

Arter

I NOVANA-programmet registreres karplanter og karsporeplanter for alle de 43 terrestriske naturtyper. For udvalgte naturtyper registreres endvidere bladmosser, tørvemosser, levermosser og laver. Der registreres ikke dyr i naturtypeprogrammet.

Læs mere om arterne i naturtypeprogrammet her.