Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

De kortlagte arealer

Tabel 101. Oversigt over de kortlagte forekomsters antal og areal (i ha) gennem de tre kortlægningsperioder for de 43 terrestriske naturtyper. For den tredje kortlægning (2016-2019) er foretaget særskilte beregninger for den gamle (før november 2018) og den nye habitatområdeafgrænsning (efter november 2018). For den seneste kortlægning er endvidere vist andelen af det samlede nationale areal med naturtypen (som vurderet i den seneste Artikel 17 rapportering til EU), der ligger inden for habitatområderne (efter Nygaard m.fl. 2020). De sidste tre kolonner viser ændringerne i de kortlagte arealer som følge af grænsejusteringerne (antal forekomster, areal i ha og andelen af det nationale areal). Da der løbende foretages tilretninger og kvalitetssikring af de kortlagte forekomster, er arealerne i denne tabel ikke fuldstændig identiske med de arealer, der er rapporteret til EU (EIONET 2019).